Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Powiat Słubicki do wsparcia finansowego z funduszu celowego w wysokości 79.710,00 zł (całkowita wartość zadania 79.710,00 zł) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,  w ramach Funduszu Solidarnościowego, ogłasza nabór do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach planuje objąć wsparciem w ramach programu 3 osoby niepełnosprawne (pełnoletnie), będące mieszkańcami Powiatu Słubickiego, posiadające orzeczenie:

 • o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną* - 1 osoba
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności – 1 osoba
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną* - 1 osoba

 * przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W momencie zgłoszenia do udziału w Programie, osoba z niepełnosprawnością (lub jej opiekun prawny) wskazuje osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta,  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia o wyborze asystenta i posiadaniu przez osobę wskazaną dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje, tj.:

 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W celu zgłoszenie chęci udziału w Programie należy złożyć następujące dokumenty:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej
 • Oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu osoby do pełnienia funkcji asystenta osobistego
 • Klauzule informacyjne RODO w ramach Programu
 • Formularz doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych ww. formą wsparcia o składanie wyżej wymienionych dokumentów:

- pocztą;

- drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap,

- osobiście w siedzibie PCPR w Słubicach (pokój nr 004), ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice,

w terminie od 06.02.2023 r. do 17.02.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem tel. 95 758 21 40 wew. 24. Osoba do kontaktu Justyna Tyburczy – starszy pracownik socjalny.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami  Programu na poniższej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

 

Do pobrania:

docxFormularz-doswiadczenie-w-u-dzielaniu-bezposredniej-pomocy-osobom-niepelnosprawnym.docx105.2 KB

docxKarta-zakresu-czynnoci-w-ramach-usug-asystencji-osobistej.docx113.18 KB

docxKarta-zgoszenia-do-Programu.docx122.14 KB

docxOswiadczenie_Uczestnika_Programu.docx109.49 KB

docxKlauzula-informacyjna-RODO-w-ramach-Programu-_Asystent-osobisty-osoby-niepenosprawnej_---edycja-2023-Ministra-Rodziny-i-Polityki-Spoecznejdocx-49wvc.docx111.13 KB

docxKlauzula-informacyjnaPCPR.docx15.93 KB

 

znaki strona www

Udostępnij