Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Powiat Słubicki do wsparcia finansowego z funduszu celowego w wysokości 79.710,00 zł (całkowita wartość zadania 79.710,00 zł) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,  w ramach Funduszu Solidarnościowego, ogłasza nabór do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach planuje objąć wsparciem w ramach programu 3 osoby niepełnosprawne (pełnoletnie), będące mieszkańcami Powiatu Słubickiego, posiadające orzeczenie:

 • o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną* - 1 osoba
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności – 1 osoba
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną* - 1 osoba

 * przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W momencie zgłoszenia do udziału w Programie, osoba z niepełnosprawnością (lub jej opiekun prawny) wskazuje osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta,  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia o wyborze asystenta i posiadaniu przez osobę wskazaną dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje, tj.:

 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W celu zgłoszenie chęci udziału w Programie należy złożyć następujące dokumenty:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej
 • Oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu osoby do pełnienia funkcji asystenta osobistego
 • Klauzule informacyjne RODO w ramach Programu
 • Formularz doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych ww. formą wsparcia o składanie wyżej wymienionych dokumentów:

- pocztą;

- drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap,

- osobiście w siedzibie PCPR w Słubicach (pokój nr 004), ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice,

w terminie od 06.02.2023 r. do 17.02.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem tel. 95 758 21 40 wew. 24. Osoba do kontaktu Justyna Tyburczy – starszy pracownik socjalny.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami  Programu na poniższej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

 

Do pobrania:

docxFormularz-doswiadczenie-w-u-dzielaniu-bezposredniej-pomocy-osobom-niepelnosprawnym.docx105.2 KB

docxKarta-zakresu-czynnoci-w-ramach-usug-asystencji-osobistej.docx113.18 KB

docxKarta-zgoszenia-do-Programu.docx122.14 KB

docxOswiadczenie_Uczestnika_Programu.docx109.49 KB

docxKlauzula-informacyjna-RODO-w-ramach-Programu-_Asystent-osobisty-osoby-niepenosprawnej_---edycja-2023-Ministra-Rodziny-i-Polityki-Spoecznejdocx-49wvc.docx111.13 KB

docxKlauzula-informacyjnaPCPR.docx15.93 KB

 

znaki strona www

Udostępnij