Die bereits geführten Projekte - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Die bereits geführten Projekte

There is no translation available.

unia logo

unia logo1

 

 

Powiat Słubicki wraz z partnerem Spółdzielnią Socjalną Żywioły, realizuje projekt Zielona Przystań Powiatu.

Celem projektu jest zwiększenie oferowanych usług społecznych – opiekuńczych, asystenckich i zdrowotnych, z uwzględnieniem działań związanych ze zwalczaniem lub przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19) oraz rozwój infrastruktury usług społecznych w postaci utworzenia Domu Dziennego Pobytu w powiecie słubickim. Wspomagany będzie rozwój  usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparciem obejmiemy 110 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 80 kobiet i 30 mężczyzn. Wsparcie kierowane jest do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy.

Opieką objęliśmy osoby starsze, świadczymy usługi opiekuńcze i asystenckie w miejscu zamieszkania, wspieramy dzieci i młodzież, kierując do nich zajęcia podnoszące kompetencje, a także opiekujemy się osobami, które przeszły COVID-19. Wspieramy także tych, którzy uciekli
z Ukrainy do Polski po wybuchu wojny i zdecydowali się zamieszkać na terenie powiatu

Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2022-30.06.2023.

Wartość projektu: 1 187 219,68 PLN

Kwota dofinansowania: 1 009 136,72 PLN

Naszym wspólnym celem jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
i zamieszkałych na terenie powiatu słubickiego. W ramach projektu uruchamiamy:

POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH – gdzie realizowane będą usługi społeczne – opiekuńcze, asystenckie oraz zdrowotne w środowisku lokalnym, świadczone na poziomie 5 gmin powiatu słubickiego.

DOM DZIENNEGO POBYTU Zielona Przystań w CYBINCE, który przeznaczony jest dla 20 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z udostępnieniem infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowania podopiecznych, pod względem społecznym i zdrowotnym

POWIATOWĄ AKADEMIĘ ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (PARU), aby wspierać dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym będących pod opieką placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty wsparcia – oferta przeznaczona jest dla dzieci z placówki opiekuńczo wychowawczej NASZA CHATA, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, świetlic środowiskowych, uchodźców z Ukrainy.

REHABILITACJA POCOVIDOWA UCZESTNIKÓW – działania zwiększające aktywność osób, które przeszły COVID-19 i odczuwają skutki choroby.

Zapraszamy do udziału!

Kontakt:

Biuro Projektów i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

e-mail:   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 

tel. 95 777 0275

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice

Projekt Zielona Przystań Powiatu, dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

There is no translation available.

baner zdalnaszkola

 

Projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu 70 000,00zł

Projekt realizowany w okresie od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia 24 października 2020 r.

Dzięki uzyskanej dotacji do szkół trafi sprzęt do zdalnego nauczania. W projekcie zakupiono 28 laptopów, które zostaną przekazane do 5 powiatowych szkół:

Zespół Szkół Licealnych, Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.

Laptopy mają umożliwić najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom realizację zdalnego nauczania.

Informacje o finansowaniu:

https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

There is no translation available.

logotyp

Projekt pt. „Pogłębienie współpracy administracji partnerskich powiatów poprzez inwestycje w transgraniczną sieć dróg” Wnioskodawcą projektu jest Powiat Słubicki wraz z Powiatem Oder – Spree. Dofinansowanie projektu to 3.316.054,09 EUR, wartość całego projektu to 5 062 678,00 EUR. W ramach projektu zostanie przeprowadzona przebudowa drogi znajdującej się w Powiecie Słubickim o nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin o długości 8,75 km oraz bliźniaczej drogi znajdującej się w Powiecie Odra – Szprewa nr K6755 o długości 3,75, która łączy autostrady A12 i A10. Wybudowana zostanie również ścieżka rowerowa pomiędzy miejscowościami Gajec - Rzepin.

Poniżej położenie drogi w sieci dróg.

droga

Grupą docelową projektu są przede wszystkim mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego ( Pow. Słubicki i Odra – Szprewa ok. 250 tys. osób). Ponadto grupą docelową stanowią turyści oraz przedsiębiorcy. W ramach projektu zostaną wypracowane wspólne mechanizmy służące do promocji regionów. O nowe obszary poszerzy się również współpraca służb ratunkowych, Policja i Straż Pożarna zyska alternatywną, bezkolizyjna drogę co znacznie ułatwi dotarcie na miejsce zdarzenia.


Projekt skierowany jest również w sposób bezpośredni do pracowników administracji powiatowych, organów stanowiących poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, tj. partnerskich powiatów oraz wspierającej projekt Gminy Rzepin, a także instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój turystyki (np. Stowarzyszenie Turystyczne Pojezierze Odra – Szprewa, Nadleśnictwo Rzepin) oraz rozwój gospodarczy na pograniczu polsko-niemieckim (np. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Güterverkehrszentrum/Centrum Logistyczne Freienbrink). Wspólna realizacja zadania oraz wymiana doświadczeń umożliwią pracownikom wzajemne poznanie własnych kompetencji i zadań.


Projekt jest w pełni zgodny z celem szczegółowym programu, ponieważ poprzez przebudowę dróg znacznie poprawi się stan infrastruktury drogowej, a dzięki temu zwiększona zostanie dostępność transgraniczna. Przebudowane drogi mają istotne oddziaływanie na obszar wsparcia, ponieważ prowadzą nie tylko do węzłów autostradowych po obu stronach Odry, stanowiąc alternatywę dojazdu do nich, lecz również do dworca kolejowego w Rzepinie, który ma duże znaczenie zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym.

 

There is no translation available.

Projekt „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” jest uzupełnieniem zadań projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” i odpowiedzią na część potrzeb powiatu w zakresie inwestycji w infrastrukturę zawodową. Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała bezpośredni wpływ na stopniowe rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych jednostek oświatowych. Projekt wspiera kształcenie zawodowe w dziedzinach, które są relewantne dla inteligentnych specjalizacji tj. Innowacyjny przemysł – kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu.
Celem głównym projektu jest zasadnicza poprawa warunków kształcenia zawodowego na terenie powiatu słubickiego, poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy poprzez wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego, również poprawę warunków kształcenia względem potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Jest to modernizacja starych (w ostatnim czasie niewykorzystywanych) warsztatów, i dostosowanie ich do potrzeb kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu.
Budżet projektu ogółem wynosi 1 015 237,65 zł, wkład własny 152 390,25 zł.

There is no translation available.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 

Wsparciem objęte są cztery placówki kształcenia zawodowego znajdujące się w Powiecie Słubickim:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach,
  • Zespół Szkół Technicznych w Słubicach,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach.

There is no translation available.

Powiat Słubicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim”.

Projekt obejmuje zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz usług mających na celu wdrożenie systemu informacji Powiatu Słubickiego, jako podstawy uruchomienia platformy e-Usług dla petentów Powiatu, tj.: