Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

 Krzysztof Derejsabicz

Naczelnik

303
(95) 777 02 50

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Żaneta Samuel

Główny specjalista ds. ochrony środowiska 301
(95) 777 02 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Klaudia Kamińska Podinspektor ds. ochrony środowiska 302
(95) 777 02 52

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy:

1) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie,

2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych,

4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na emisje gazów lub pyłów do powietrza,

5) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

6) wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących eksploatacji instalacji,

7) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,

8) nakładanie obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

9) nakładanie obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

10) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty,

11) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska oraz występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji,

12) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji,

13) wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

14) wydawanie decyzji dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,

15) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, w zakresie uchwał organów spółki wodnej,

16) zatwierdzanie (lub odmowa zatwierdzenia) statutu spółki wodnej,

17) ustalanie, w drodze decyzji, wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki  wodnej,

18) prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem spółki wodnej,

19) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do terenów gminnych,

20) wydawanie decyzji związanych z umarzaniem opłat za usunięcie drzew lub krzewów,

21) przyjmowanie zgłoszeń posiadaczy zwierząt, należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,

22) wydawanie decyzji określających wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,

23) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,

24) wydawanie decyzji związanych z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne,

25) prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

26) wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,

27) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,

28) wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,

29) wydawanie decyzji określających zadania właścicieli lasów, w przypadku niewykonania obowiązków wskazanych w art. 9 ust.1 ustawy o lasach, tj.:

- wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;

- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;

- ochrony gleby i wód leśnych,

30) przygotowywanie projektów zarządzeń o wykonaniu na koszt właściwego nadleśnictwa, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe, w stopniu grożącym trwałości tych lasów,

31) wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów oraz innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów,

32) wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów pozostających poza zarządem Lasów Państwowych, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

33) wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy,

34) wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków właścicieli lasów objętych uproszczonym planem urządzenia lasu,

35) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach, zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,

36) zlecanie wykonania dokumentów leśnych: uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych, o powierzchni do 10 ha,

37) przygotowywanie wniosków na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

38) wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,

39) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,

40) wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, w przypadku zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

41) wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

42) udzielanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierzyny,

43) przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcia oświadczenia o zakazie wykonywania polowania,

44) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem (cofaniem) koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,

45) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych,

46) przyjmowanie dokumentacji geologicznych,

47) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,

48) przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych,

49) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

50) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

51) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

52) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej,

53) ustalanie, w drodze postanowienia, wysokości opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie zatrzymanego pojazdu wraz z odpadami, w miejscu wyznaczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,

54) wydawanie decyzji nakładających obowiązek zagospodarowania odpadów, zatrzymanych w miejscu wyznaczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,

55) wydawanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia.

Udostępnij