Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Regina Waszkiewicz

Naczelnik

303
(95) 759 20 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Derejsabicz

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

302
(95) 759 20 45

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Żaneta Samuel

Podinspektor ds. ochrony środowiska 301
(95) 759 20 43
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sandra Cudyk Podinspektor ds. ochrony środowiska 302
(95) 759 20 45

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy:

 1. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych oraz na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 4. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 5. nakładanie obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 6. nakładanie obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania na środowisko lub przywróceniu środowiska do stanu właściwego,
 7. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska i przepisów szczególnych w zakresie objętym właściwością Starosty,
 8. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska oraz występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji,
 9. wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 10. opracowanie i aktualizowanie powiatowego programu ochrony środowiska i opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
 11. wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 12. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 13. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 14. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej,
 15. prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 16. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 17. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji,
 18. wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
 19. wydawanie decyzji dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,
 20. prowadzenie rejestru przetrzymywanych i hodowanych zwierząt podlegających rejestracji,
 21. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenach gminnych,
 22. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem (cofaniem) koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
 23. wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych,
 24. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,
 25. przyjmowanie dokumentacji geologicznych,
 26. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
 27. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 28. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 29. wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji,
 30. wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
 31. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywania chartów rasowych.

Udostępnij