Biuro Zarządzania Kryzysowego - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Józef Kłobuch

Główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego

303
(95) 777 02 90

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Kostrzewski

Główny specjalista ds. obronnych i obrony cywilnej

303
(95) 777 02 90
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Biura Zarządzania Kryzysowego należy:

1) koordynowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Starostwie,

2) wykonywanie zadań z zakresu obronności, w szczególności:

a) wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania powiatu oraz dokumentów z tym związanych,

b) opracowywanie wypisu Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Powiatu Słubickiego,

c) wykonywanie czynności związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,

d) wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planu akcji kurierskiej oraz przeprowadzanie szkoleń dla obsad,

e) wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem głównego stanowiska kierowania Starosty Słubickiego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń z elementami stanowiska kierowania,

f) określanie szczegółowych kierunków działania dla komórek organizacyjnych starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie realizacji zadań obronnych,

g) wykonywanie i uzgadnianie planów i programów szkolenia obronnego oraz organizowanie tego szkolenia, gier, treningów i ćwiczeń obronnych,

h) współpraca z organami terenowymi administracji wojskowej,

i) realizowanie przedsięwzięć na rzecz wojsk sojuszniczych w ramach obowiązków państwa gospodarza (HNS),

3) wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, w szczególności:

a) wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,

b) udział w koordynowaniu przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez jednostki administracji publicznej i organizacje społeczne działające na terenie powiatu,

c) realizowanie zadań w zakresie powszechnej samoobrony ludności,

d) nadzór i koordynacja ćwiczeń w tym ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej,

e) tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej uwzględniając w szczególności skalę występujących zagrożeń,

f) opracowywanie i bieżąca aktualizacja powiatowego planu obrony cywilnej oraz nadzorowanie i koordynowanie opracowania i uzgadnianie gminnych planów OC,

g) współudział w koordynowaniu działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych,

h) współudział w planowaniu zabezpieczenia dóbr kultury i urządzeń użyteczności publicznej przed zagrożeniami,

4) wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności:

a) wykonywanie zadań z zakresu planowania cywilnego zapisanych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,

b) wykonywanie zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Słubickiego ujętych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,

c) opracowywanie rocznego planu działania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz przygotowywanie, organizowanie ćwiczeń, szkoleń i treningów z zakresu ochrony ludności,

d) przygotowywanie, opracowywanie i aktualizacja planów z zakresu ochrony ludności,

e) udział w działaniach związanych z realizacją przedsięwzięć we wszystkich fazach reagowania kryzysowego,

f) zbieranie i przygotowywanie w oparciu o analizę zagrożeń, informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

g) obsługa administracyjno - biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem zapasowego miejsca pracy dla zespołu,

5) opracowywanie projektów zarządzeń, wytycznych i zaleceń Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,

6) planowanie, sporządzanie i uzgadnianie przedsięwzięć rzeczowo - finansowych przeznaczonych na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej  i obronności,

7) wykonywanie zadań w ramach nadzoru nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych powiatu,

8) przygotowywanie i zapewnienie działania powiatowych elementów wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

9) udział w treningach łączności w ramach radiowych sieci współdziałania i zarządzania Wojewody Lubuskiego oraz zapewnienie łączności w ramach radiowej sieci zarządzania Starosty,

10) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

11) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej siedziby Starostwa,

12) obsługa administracyjno - biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

13) prowadzenie gospodarki magazynowej Powiatowego Magazynu OC i Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz wykonywanie przedsięwzięć z zakresu utrzymania w pełnej sprawności technicznej sprzętu i urządzeń będących na ich wyposażeniu,

14) załatwianie spraw związanych z organizacją imprez masowych,

15) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

16) współpraca z jednostkami powiatowej administracji zespolonej i innymi jednostkami w zakresie organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Udostępnij