Biuro Administrowania Terminalem w Świecku - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Andrzej Skałuba

Kierownik

TTOC
(95) 758 57 11

a.skaluba(malpa)powiatslubicki.pl

Jolanta Hanuszczak

Podinspektor ds. administracyjnych

TTOC
(95) 758 56 20

j.hanuszczak(malpa)powiatslubicki.pl

Małgorzata Kołosowska

Podinspektor ds. gospodarczych

TTOC
(95) 758 59 13

m.kolosowska(malpa)powiatslubicki.pl

Do podstawowych zadań Biura Administrowania Terminalem w Świecku należy:

 1. zapewnienie utrzymania obiektów i terenu w należytym stanie technicznym,
 2. opracowywanie planów remontowo - inwestycyjnych w celu poprawy stanu technicznego infrastruktury,
 3. zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji oraz przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji,
 4. zapewnienie dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów i badań instalacji wymaganych przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego,
 5. sporządzanie projektów uchwał organów powiatu w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomością,
 6. przygotowywanie propozycji do projektu budżetu powiatu w zakresie kosztów utrzymania nieruchomości i wypracowania dochodów,
 7. przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących gospodarowania nieruchomością, w szczególności na potrzeby Starosty, Zarządu i Rady,
 8. sporządzanie aktualnych wykazów dotyczących stopnia wykorzystania nieruchomości, w tym wykazów pomieszczeń i gruntów podlegających najmowi, dzierżawie i użyczeniu,
 9. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do oddania nieruchomości w dzierżawę, najem, użyczenie (sporządzanie opinii, projektów wykazów, projektów umów najmu, dzierżawy i użyczenia),
 10. sporządzanie kalkulacji kosztów eksploatacji obiektów,
 11. opracowywanie w oparciu o koszty eksploatacji jednostkowych stawek ryczałtowych za media dla najemców/dzierżawców,
 12. monitorowanie kosztów eksploatacji,
 13. rozliczanie kosztów działalności oraz ich refakturowanie na rzecz podmiotów gospodarczych korzystających z najmu i dzierżawy,
 14. utrzymywanie centrali telefonicznej oraz rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych na poszczególnych abonentów,
 15. sporządzanie protokołów zdawczo - odbiorczych w sprawie przekazania lub przejęcia pomieszczeń i sprzętu,
 16. przygotowywanie dokumentacji w sprawie rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 17. fakturowanie należności z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia pomieszczeń,
 18. sporządzanie wykazów do deklaracji podatku od nieruchomości,
 19. przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych dotyczących nieruchomości,
 20. przygotowywanie projektów umów związanych z wykonywaniem prac dotyczących utrzymywania obiektów i terenu w należytym stanie technicznym,
 21. prowadzenie ewidencji zakupu paliw,
 22. organizowanie pracy, dokonywanie podziału zadań i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem tych zadań przez pracowników zatrudnionych do obsługi nieruchomości,
 23. zapewnienie pracownikom obsługi właściwych warunków bhp i ppoż. oraz nadzorowanie przestrzegania przez nich przepisów w tym zakresie,
 24. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zakupu oraz zakup i wydawanie: środków bhp, posiłków regeneracyjnych i napojów chłodzących, odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej i środków czystości dla pracowników obsługi,
 25. przygotowywanie dokumentacji kadrowej dla pracowników Biura, w tym list obecności, kart urlopowych, projektu planu urlopów i planu szkoleń oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,

Udostępnij