RODO - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


    Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słubicki, z siedzibą w Słubicach, przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel. 957592022, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: telefonicznie pod numerem: 957592022, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisząc list lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia;
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
  4. niezbędnych do wykonania umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia;
  5. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w celach określonych w treści zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora na podstawie podpisanych umów lub innego instrumentu prawnego. Ponadto dane osobowe mogą otrzymywać organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy niezbędne do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 Rozporządzenia);
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 Rozporządzenia);
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia) w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. cofnęła Pani/Pan zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych,
   3. wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy przetwarzania,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia) w następujących przypadkach:
   1. gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. gdy Pani/Pan wniosła/wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. w szczególnej dla Pani/Pana sytuacji, w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia) opartym na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, w tym na profilowaniu;
  6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:
   1. przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy,
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą poddane profilowaniu.

 

Udostępnij