RODO - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


    Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słubicki, z siedzibą w Słubicach, przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel. 957592022, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: telefonicznie pod numerem: 957592022, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pisząc list lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia;
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
  4. niezbędnych do wykonania umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia;
  5. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w celach określonych w treści zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora na podstawie podpisanych umów lub innego instrumentu prawnego. Ponadto dane osobowe mogą otrzymywać organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy niezbędne do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 Rozporządzenia);
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 Rozporządzenia);
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia) w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. cofnęła Pani/Pan zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych,
   3. wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy przetwarzania,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia) w następujących przypadkach:
   1. gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. gdy Pani/Pan wniosła/wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. w szczególnej dla Pani/Pana sytuacji, w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia) opartym na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, w tym na profilowaniu;
  6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:
   1. przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy,
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą poddane profilowaniu.

 

Share