RODO - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


   

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słubicki, z siedzibą w Słubicach
przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 777 02 10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Józef Kłobuch. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z nim telefonicznie pod numerem: 95 777 02 90 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pisemnie lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:
- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Słubicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym sprawa zostanie przekazana. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: na obsługę doręczeń, przechowywania danych, usług serwisowych, obsługi incydentów, awarii użytkowanych
w Starostwie Powiatowym systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz 553 z późn. zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
e) do przenoszenia swoich danych.
Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Słubicach. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Na podstawie zebranych danych osobowych nie będzie realizowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacje dodatkowe
Powyższa informacja o przetwarzaniu danych stanowi ogólną informację. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych uzyskaPani/Pan przy załątwianiu właściwej dla Pani/Pana sprawy, w tym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dot. załatwiania konkretnych spraw, serwisach informacyjnych komórek organizacyjnych na stronie internetowej powiatu, jak również bezpośrednio w biurach podczas załatwiania spraw.

 

Share