Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Anna Śliwińska

Naczelnik

5
(95) 777 02 70

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kalina Hryniewicz

Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

6
(95) 777 02 71

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Gajlewicz

Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

6
(95) 777 02 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Maliczak

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 6
(95) 777 02 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami Powiatu - z wyłączeniem Terminala w Świecku, w szczególności:

1) ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z katastrem nieruchomości,

2) ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Powiatu zgodnie z katastrem nieruchomości,

3) prowadzenie elektronicznej ewidencji nieruchomości w programach MIENIE i UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,

4) sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

5) sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu,

6) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

7) przygotowywanie procedury zbywania i nabywania nieruchomości,

8) prowadzenie postępowań zmierzających do zbycia nieruchomości, w tym organizowanie przetargów,

9) przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w szczególności na potrzeby Wojewody, Starosty, Zarządu i Rady,

10) sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa do Krajowego Zasobu Nieruchomości,

11) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do oddania nieruchomości w najem dzierżawę, użyczanie, a także obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi,

12) naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,

13) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,

14) przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych dot. nieruchomości,

15) przygotowywanie projektów umów dotyczących wykonania prac związanych z zabezpieczaniem nieruchomości przed zniszczeniem i dewastacją,

16) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

17) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego,

18) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,

19) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości,

20) prowadzenie postępowań w sprawie oddawania nieruchomości w trwały zarząd oraz wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości,

21) zlecanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości,

22) nadzór nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi na działkach sąsiadujących z gruntami Skarbu Państwa i Powiatu,

23) zlecanie prac geodezyjnych w ramach umów rocznych na potrzeby zwrotu działek siedliskowych i rentowych,

24) udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,

25) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości,

26) zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,

27) przyznawanie na własność działek gruntu przyznanego w dożywotnie użytkowanie,

28) oddawanie działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za zaopatrzenie emerytalne lub właścicielom zabudowań, które pochodzą z gospodarstwa rolnego,

29) składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych oraz o wpis w księdze wieczystej,

30) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych,

31) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

32) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej bez wymaganej decyzji,

33) wydawanie decyzji o kierunku rekultywacji gruntów rolnych,

34) uznawanie rekultywacji za zakończoną,

35) sporządzanie sprawozdawczości wynikającej z zapisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

36) wydawanie zgody na wykreślenie ciężarów realnych z ksiąg wieczystych,

37) prowadzenie postępowania związanego z zamianą nieruchomości między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,

38) prowadzenie postępowania dotyczącego komunalizacji nieruchomości,

39) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,

40) występowanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,

41) udzielanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych,

42) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych w sprawie ustalania stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu i nieruchomości stanowiących własność Powiatu,

43) weryfikowanie i opiniowanie wniosków w sprawie najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa.

 

Załatw sprawę w wydziale (kliknij)

Udostępnij