Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Anna Śliwińska

Naczelnik

202
(95)  759 20 39

a.sliwinska(malpa)powiatslubicki.pl

Kalina Hryniewicz

Starszy specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

201
(95) 759 20 40

k.hryniewicz(malpa)powiatslubicki.pl

Henryk Górnik

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

201
(95) 759 20 40

h.gornik(malpa)powiatslubicki.pl

Paula Heppner

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

201
(95) 759 20 40

p.heppner(malpa)powiatslubicki.pl

Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami Powiatu - z wyłączeniem Terminala w Świecku, w szczególności:

 1. ewidencjonowanie zasobu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
 2. prowadzenie elektronicznej ewidencji nieruchomości w programach MIENIE i UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,
 3. sporządzanie planu i programu wykorzystania zasobu nieruchomości,
 4. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 5. przygotowywanie procedury zbywania i nabywania nieruchomości,
 6. prowadzenie postępowań zmierzających do zbycia nieruchomości, w tym organizowanie przetargów,
 7. przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dot. gospodarowania nieruchomościami, w szczególności na potrzeby Wojewody, Starosty, Zarządu i Rady,
 8. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do oddania nieruchomości w najem dzierżawę, użyczanie, a także obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 9. naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,
 10. sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,
 11. przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych dot. nieruchomości,
 12. przygotowywanie projektów umów dotyczących wykonania prac związanych z zabezpieczaniem nieruchomości przed zniszczeniem i dewastacją,
 13. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 14. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego,
 15. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
 16. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości,
 17. prowadzenie postępowań w sprawie oddawania nieruchomości w trwały zarząd oraz wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości,
 18. zlecanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości,
 19. udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
 20. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości,
 21. zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
 22. przyznawanie na własność działek gruntu przyznanego w dożywotnie użytkowanie,
 23. oddawanie działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za zaopatrzenie emerytalne lub właścicielom zabudowań, które pochodzą z gospodarstwa rolnego,
 24. stwierdzanie przejścia z mocy prawa w trwały zarząd wód oraz gruntów pokrytych wodami,
 25. składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych oraz o wpis w księdze wieczystej,
 26. prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
 27. prowadzenie postępowania związanego z zamianą nieruchomości między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,
 28. prowadzenie postępowania dotyczącego komunalizacji nieruchomości,
 29. przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
 30. podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
 31. występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,
 32. udzielanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.

Załatw sprawę w wydziale (kliknij)

Udostępnij