Wdział Administracji Architektonicznej i Budowlanej - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Ewa Daniszewska


Naczelnik

7
(95) 777 02 30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Ignatowicz

Inspektor ds. budownictwa

8
(95) 777 02 33

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adam Franczak

Główny specjalista ds. budownictwa

8
(95) 777 02 31

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Wychudzka Inspektor ds. budownictwa

4
(95) 777 02 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Roksana Jaszczuk Podinspektor ds. budownictwa 8
(95) 777 02 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Dominikowska

Główny specjalista ds. budownictwa 9
(95) 777 02 32
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Kułaczkowska Inspektor ds. budownictwa 4
(95) 777 02 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paulina Kierus-Bąk

Podinspektor ds. budownictwa 9
(95) 777 02 32
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Jeżak-Tomasik Podinspektor ds. budownictwa 9
(95) 777 02 32
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Wydziału Administracji Architektonicznej i Budowlanej  należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania pozwoleń na budowę i rozbiórkę zgodnie z ustawą - Prawo budowlane,

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przeniesienia na rzecz nowego inwestora pozwolenia na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,

4) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

5) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, przebudowy lub rozbiórki obiektu budowlanego oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę w drodze decyzji administracyjnej,

6) wnoszenie sprzeciwu do zgłoszeń budowy, przebudowy, rozbiórki i wykonywania robót budowlanych oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

7) przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz wnoszenie sprzeciwu do tych zgłoszeń w drodze decyzji,

8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, w tym występowanie do ministra, który ustanowił przepisy, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo,

9) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz określanie warunków korzystania z nich,

10) wydawanie dzienników budowy,

11) wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali oraz postanowień o odmowie wydania tych zaświadczeń,

12) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego do celów przyznania dodatku mieszkaniowego,

13) przygotowywanie materiałów dotyczących opiniowania i uzgadniania przez Starostę i Zarząd Powiatu projektów dokumentów planistycznych w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,

14) wydawanie, na wniosek właściwego zarządcy drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej,

15) prowadzenie rejestru wniosków, decyzji, zgłoszeń w ramach systemu RWDZ oraz sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działania wydziału,

16) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o wydanej decyzji pozwolenia na budowę inwestycji wymagającej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

17) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dokonaniu zgłoszenia, informacji o dacie wniesienia sprzeciwu lub o braku wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 30a ustawy - Prawo budowlane,

18) współdziałanie w przygotowywaniu inwestycji powiatowych.

Udostępnij