Ogłoszenie o VII przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słubickiego - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zarząd Powiatu Słubickiego 
o g ł a s z a 
siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słubickiego

 

Lp.

Położenie 
nieruchomości

Działka
numer

Powierzchnia
działki
[ha]

KW
nr

Cena
wywoławcza
[zł]

Wadium
[zł]

1.

Słubice, al. Niepodległości

580/2

1,4860

GW1S/00018945/0

2.300.000,00

230.000,00

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży. Termin przeprowadzonych przetargów: 10.02.2017 r., 24.04.2017 r., 28.06.2017 r., 21.09.2017 r., 30.11.2017 r., 06.02.2018 r.

 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 2. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice – tereny usług. Zgodnie z decyzją nr 8/13 Burmistrza Słubic z dnia 27.03.2013 r. znak: WGN.6730.8.2013.KH o warunkach zabudowy, teren przeznaczono pod inwestycję polegającą na budowie dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z możliwością wprowadzenia usług w parterze).
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed przetargiem. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Starostwa; 
  2) okazanie dowodu wniesienia wadium organizatorowi przetargu bezpośrednio przed otwarciem przetargu,
  3) osoby fizyczne/ reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości,
  4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu – okażą dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny odpis z KRS, statut lub umowę spółki lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, w przypadku kopii – powinny być parafowane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta – zgodnie z zasadą prezentacji).
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 5. Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach.
 6. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznaczy właściciel w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu, o czym powiadomi nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-7592039, 95-7592040.

341ae8543f

 

pdf2018.06.12_-_VII_przetarg_Slubice_dz._580-2.pdf120.95 KB

Udostępnij