Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Powiat Słubicki zrealizował w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim” 

Celem głównym projektu było zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu identyfikowanej grupie 40 gospodarstw domowych z terenu Powiatu Słubickiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub z powodu niepełnosprawności. Powiat Słubicki w ramach realizacji ww. projektu nabył 100 zestawów komputerowych (typu All-in-One) z oprogramowaniem (60 zestawów przekazano 3 jednostkom oświatowym oraz 40 zestawów przekazano dla wybranych użytkowników domowych).

Koszty całkowite projektu:   523 514,74 PLN

W tym:

Środki z EFRR:                   85% 

Środki z budżetu Państwa:  15% 

6d989134a5

Share