Od 20 maja 2016 r. wchodzą w życie ważne zmiany w prawie dla stowarzyszeń - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach wprowadza nowe przepisy, które będą dotyczyły stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych czy związków stowarzyszeń powstałych przed 20 maja 2016 r. Opisujemy sześć najważniejszych zmian w przepisach dla stowarzyszeń.

1. Wystarczy 7 członków zamiast 15

To podstawowa zmiana. Spada liczba członków wymaganych do tego, aby stowarzyszenie mogło działać zgodnie z prawem. Dotychczas stowarzyszenia (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) do swojego działania potrzebowały liczby 15 osób. Od 20 maja 2016 r. wymagana liczba zmniejsza się do 7 osób. Oznacza to, że stowarzyszenia będą mogły zrewidować liczbę swoich członków i np. wykreślić z listy członków osoby nie angażujące się w życie organizacji.

2. Zmiany w KRS bez opłat

Stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszając zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (np. zmiany w statucie) nie będą musiały wnosić opłat lub składać wniosków o zwolnienie z opłaty. Dotychczas oddziały KRS nie działały spójnie w tej sprawie. Część zwalniała stowarzyszenia z opłat, inne tego nie robiły. Od 20 maja 2016 r. wszystkie zmiany w KRS dla stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej nie podlegają opłatom.

3. Podpisywanie umów z członkami zarządu po nowemu

Wchodząca w życie nowelizacja dodała do ustawy w artykule 11, ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).”

Co to oznacza dla stowarzyszeń? Oznacza to, że po 20 maja 2016 r. wszelkiego rodzaju umowy (dotyczy to też aneksów) zawierane z członkami zarządu stowarzyszenia (np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy wolontariackie) podpisywane są przez członka organu kontroli wewnętrznej (najcześciej członka komisji rewizyjnej) lub pełnomocnika powołanego przez walne zebranie członków.

W pierwszym przypadku organ kontroli wewnętrznej – najczęściej komisja rewizyjna – wyznacza w uchwale osobę lub osoby do reprezentowania stowarzyszenia w tym zakresie.

Drugie rozwiązanie, to powołanie przez walne zebranie członków pełnomocnika. Wybierając to rozwiązanie, warto wskazać więcej niż jedną osobę, która będzie pełniła funkcję pełnomocnika. Da to większą elastycznośc w działaniu i zabezpieczy stowarzyszenie w sytuacji, w której pełnomocnik będzie nieosiągalny. Pełnomocnictwo powinno zawierać: nazwę organizacji i jej adres, numer identyfikacyjny (np. nr KRS), dane płenomocnika (imię, nazwisko i nr dowodu osobistego) oraz opis przedmiotu pełnomocnictwa.

4. Zarząd społeczny lub z wynagrodzeniem

Ta zmiana wymaga od stowarzyszeń przejrzenia swoich statutów. Nowelizacja dodaje nowe określenie tego co powinien zawierać statut stowarzyszenia. Od teraz stowarzyszenia w swoich statutach muszą określić czy członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją czy nie.

Co to oznacza? Nawet jeśli w praktyce członkowie zarządu stowarzyszenia pełnią swoje funkcje zarządcze społecznie – nie pobierając za nie wynagrodzenia, to stowarzyszenie musi uregulować tę kwestię w swoim statucie. Czyli jeśli statut stowarzyszenia w żaden sposób nie odnosi się do kwestii otrzymywania wynagrodzenia (lub nie otrzymywania wynagrodzenia) przez członków zarządu, to trzeba takie zapisy wprowadzić.
Czas na dostosowanie statutu stowarzyszenia do nowych przepisów mamy do 20 maja 2018 r.

5. Zmiany dla terenowych jednostek organizacyjnych

To duża zmiana, która dotknie stowarzyszenia o rozbudowanych strukturach. Dotychczas przepisy ustawy wskazywały, że stowarzyszenie, które zamierza tworzyć jednostki organizacyjne, ma obowiązek określenia w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia ich jednostek.

Od teraz ustawa dookreśla jakie informacje w swoim statucie musi zawrzeć stowarzyszenie posiadające jednostki terenowe. Dotyczą one m.in. zasad tworzenia i rozwiązania jednostki terenowej, struktury organizacyjnej czy organów jednostki. Pełną informację na ten temat można znaleźć w artykułach 10a. i 10b. nowelizowanej ustawy.

Tutaj również czas na dostosowanie statutów stowarzyszeń mamy do 20 maja 2018 r.

6. Rewolucja w stowarzyszeniach zwykłych

Największe zmiany dotyczą stowarzyszeń zwykłych. Dotychczas ta forma prawna ze względu na brak osobowości prawnej, nie była specjalnie popularną formą działalności społecznej. Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe zyskają ułomną osobowość prawną, co zwiększy ich realne możliwości działania. Bez zmian pozostaje liczba osób potrzebna do założenia stowarzyszenia zwykłego. Nadal będą to minimum 3 osoby. Od teraz stowarzyszenia zwykłe będą mogły posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej (np. komisję rewizyjną). Największe zmiany dotyczą możliwości finansowania działań. Dotychczas stowarzyszenia zwykłe mogły utrzymywać się wyłączenie ze składek członkowskich. Od teraz będą mogły m.in. otrzymywać dotacje od administracji na realizację zadań publicznych, otrzymywać darowizny i spadki, czy prowadzić zbiórki publiczne. Będą mogły nabyć majątek (np. kupić lokal) i ubiegać się o statut organizacji pożytku publicznego (po spełnieniu wymogów) – tym samym otrzymywać 1% podatku dochodowego.

Uwaga! Stowarzyszenia zwykłe nadal nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Ostatnia zmiana to możliwość przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Od teraz ustawa daje taką możliwość po spełnieniu opisanych w niej wymogów.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z doradcami:

Sektor 3 Słubice – Inkubator NGO
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel. (+48) 884 309 488
e-mail: sektor3(malpa)fundacjacp.org

źródło: http://sektor3.slubice.pl/od-20-maja-2016-r-wchodza-w-zycie-wazne-zmiany-w-prawie-dla-stowarzyszen/

Share