NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI OCENIAJĄCYCH WNIOSKI W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Zarząd Powiatu Słubickiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspieranie ochrony i promocji zdrowia.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji/ podmiotów biorących udział w konkursie,

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik Nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione  do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Słubicach, złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać e-mailem na adres: m.tomasik(malpa)powiatslubicki.pl w terminie do 12 grudnia 2016 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do tut. Starostwa).

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Słubickiego.

Praca w komisji konkursowej ma charakter społeczny.

Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.  

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

link do formularza zgłoszeniowego

Share