Niesklasyfikowane - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 12 z godz. 07.47 dnia 29.01.2023 r., opady marznące 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 12 z godz. 07.47 dnia 29.01.2023 r., opady marznące 1 stopień.

29.01.2023
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje, IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 9 z godz. 17.18 dnia 27.01.2023 r., opady marznące 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 9 z godz. 17.18 dnia 27.01.2023 r., opady marznące 1 stopień.

27.01.2023
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje, IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Która apteka czynna w weekendowe noce?

Która apteka czynna w weekendowe noce?

27.01.2023
×There is no translation available.
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 8 z godz. 09.45 dnia 27.01.2023 r., opady marznące 1 stopień - ZMIANA

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 8 z godz. 09.45 dnia 27.01.2023 r., opady marznące 1 stopień - ZMIANA

27.01.2023
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje, IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 7 z godz. 07.38 dnia 27.01.2023 r., opady marznące 1 stopień

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 7 z godz. 07.38 dnia 27.01.2023 r., opady marznące 1 stopień

27.01.2023
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje, IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Za nami pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu i obrady Powiatowej Rady Kobiet

Za nami pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu i obrady Powiatowej Rady Kobiet

26.01.2023
×There is no translation available.Wtorkowa sesja Rady Powiatu rozpoczęła się uroczystym…
Słubiccy policjanci podsumowali rok i pożegnali swojego komendanta

Słubiccy policjanci podsumowali rok i pożegnali swojego komendanta

25.01.2023
×There is no translation available.Jaka była wykrywalność przestępstw w minionym roku?…
II przetarg nieograniczony na sprzedaż - dz. Ośno Lubuskie, ul. Rzepińska

II przetarg nieograniczony na sprzedaż - dz. Ośno Lubuskie, ul. Rzepińska

25.01.2023
×There is no translation available.Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza II nieograniczony…

Niesklasyfikowane

There is no translation available.

Do 29 marca można składać dokumenty w związku z naborem na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska. 
Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj:

https://bip.powiatslubicki.pl/wakaty/2/128/ds__ochrony_srodowiska/?fbclid=IwAR2fme9sFNvRT9qHBNAu87oJELVzJUCrqfEg2B-t7tJFNj-H7W7mevzLwOQ

There is no translation available.

Pełna treść uchwały oraz załączniki poniżej:

There is no translation available.

Czy w szkole powinno być miejsce na sztukę? A jeśli tak, to w jaki sposób powinna ona zaistnieć? 
Sposobów jest wiele - jednym z nich może być na przykład zorganizowanie Dnia Sztuki, który po raz kolejny obchodzono w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach.

There is no translation available.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


   

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słubicki, z siedzibą w Słubicach
przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 957592022, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Józef Kłobuch. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z nim telefonicznie pod numerem: 957592022
lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pisemnie lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:
- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Słubicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym sprawa zostanie przekazana. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: na obsługę doręczeń, przechowywania danych, usług serwisowych, obsługi incydentów, awarii użytkowanych
w Starostwie Powiatowym systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz 553 z późn. zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
e) do przenoszenia swoich danych.
Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Słubicach. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Na podstawie zebranych danych osobowych nie będzie realizowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacje dodatkowe
Powyższa informacja o przetwarzaniu danych stanowi ogólną informację. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych uzyskaPani/Pan przy załątwianiu właściwej dla Pani/Pana sprawy, w tym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dot. załatwiania konkretnych spraw, serwisach informacyjnych komórek organizacyjnych na stronie internetowej powiatu, jak również bezpośrednio w biurach podczas załatwiania spraw.

 

There is no translation available.


Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Józef Kłobuch

Inspektor Ochrony Danych

303
(95) 759 20 24

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy wykonywanie czynności wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ww. rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania ww. rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia,
  4. współpraca z organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 ww. rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
There is no translation available.

Już po raz dziewiętnasty do Cybinki przyjechało kilkudziesięciu młodych aktorów. Przybyli, by wziąć udział w Powiatowym Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO-ARTE, nad którym patronat sprawował powiat słubicki. Organizatorem przeglądu, jak co roku, była Biblioteka Publiczna w Cybince.

There is no translation available.

Rejestr Starosty Słubickiego -UKS

spis_UKS_2016.pdf

There is no translation available.

Rejestr Klubów Sportowych

kluby_sportowe_-_rejestr_2016.pdf

There is no translation available.

Program współpracy na rok 2022

pdfuchwła-w-sprawie-programu-współpracy-na-rok-2022.pdf477.05 KB

Program współpracy na rok 2021

pdfprogram-współpracy na rok 2021.pdf454.19 KB

Program współpracy na rok 2020

pdfuchwala - Program Wspólpracy na rok 2020

Program współpracy na rok 2019.

pdfProgram-wspolpracy-na-2019r.---uchwala.pdf459.15 KB

Program Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Program_Wspolpracy_Powiatu_Slubickiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_wymienionymi_w_art._3_ust._3_ustawy_z_dnia_24_kwietnia_2003_r._o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_na_2018_rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

4397_Sprawozdanie_z_realizacji_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2016_roku.pdf

Program Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2017

Program_wspolpracy_z_organizacjami_na_2017_r..pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

sprawozdanie_z_real._programu_wspolpracy_za_2015_rok.pdf

Program Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2016

zal._Program_wspolpracy_Powiat_-_na_str.pdf

Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. programu pn. "Program Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi

sprawozdanie_za_2013_r_z_NGO.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku

Sprawozdanie_NGO_za_2012_rok.pdf

Program Współpracy Powiatu Słubickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

Program Współpracy Powiatu Słubickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok

Program_Wspolpracy_z_Organizacjami_Pozarzadowymi_na_2012_rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku

wspolpraca_z_org._pozarzadowymi_w_2011_roku.pptx

Uchwała Rady Powiatu w Sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

uchwala_Rady_Powiatu_w_spr._Programu_Wspolpracy_z_Organizacjami_Pozarzadowymi.pdf