Zielona Przystań Powiatu - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

unia logo

unia logo1

 

 

Powiat Słubicki wraz z partnerem Spółdzielnią Socjalną Żywioły, realizuje projekt Zielona Przystań Powiatu.

Celem projektu jest zwiększenie oferowanych usług społecznych – opiekuńczych, asystenckich i zdrowotnych, z uwzględnieniem działań związanych ze zwalczaniem lub przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19) oraz rozwój infrastruktury usług społecznych w postaci utworzenia Domu Dziennego Pobytu w powiecie słubickim. Wspomagany będzie rozwój  usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparciem obejmiemy 110 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 80 kobiet i 30 mężczyzn. Wsparcie kierowane jest do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy.

Opieką objęliśmy osoby starsze, świadczymy usługi opiekuńcze i asystenckie w miejscu zamieszkania, wspieramy dzieci i młodzież, kierując do nich zajęcia podnoszące kompetencje, a także opiekujemy się osobami, które przeszły COVID-19. Wspieramy także tych, którzy uciekli
z Ukrainy do Polski po wybuchu wojny i zdecydowali się zamieszkać na terenie powiatu

Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2022-30.06.2023.

Wartość projektu: 1 187 219,68 PLN

Kwota dofinansowania: 1 009 136,72 PLN

Naszym wspólnym celem jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
i zamieszkałych na terenie powiatu słubickiego. W ramach projektu uruchamiamy:

POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH – gdzie realizowane będą usługi społeczne – opiekuńcze, asystenckie oraz zdrowotne w środowisku lokalnym, świadczone na poziomie 5 gmin powiatu słubickiego.

DOM DZIENNEGO POBYTU Zielona Przystań w CYBINCE, który przeznaczony jest dla 20 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z udostępnieniem infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowania podopiecznych, pod względem społecznym i zdrowotnym

POWIATOWĄ AKADEMIĘ ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (PARU), aby wspierać dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym będących pod opieką placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty wsparcia – oferta przeznaczona jest dla dzieci z placówki opiekuńczo wychowawczej NASZA CHATA, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, świetlic środowiskowych, uchodźców z Ukrainy.

REHABILITACJA POCOVIDOWA UCZESTNIKÓW – działania zwiększające aktywność osób, które przeszły COVID-19 i odczuwają skutki choroby.

Zapraszamy do udziału!

Kontakt:

Biuro Projektów i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

tel. 95 777 0275

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice

Projekt Zielona Przystań Powiatu, dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Share