There is no translation available.

Powiat Słubicki jest partnerem w projekcie pn. "Modelowe taNGO", który jest realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4. Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora.

Celem projektu jest poprawa jakości mechanizmów współpracy między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.

W ramach projektu powołany został inkubator NGO, w którym organizacje pozarządowe z terenu powiatu mogą rozwijać swoje kompetencje w zakresie współpracy, a także uzyskać poradę w ramach bieżącej działalności. W trakcie realizacji projektu przewidziane są spotkania informacyjno-upowszechniające w gminach tworzących powiat oraz dwa międzysektorowe pikniki integracyjne.

Projekt powstał na bazie Modelu współpracy i zakłada wprowadzenie jego rozwiązań w obrębie 3 jednostek samorządu terytorialnego.

Wartość projektu: 529 437,60 zł

Grantodawca:  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: marzec 2014 - czerwiec 2015

Udostępnij