Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Anna Śliwińska

Naczelnik

5
(95) 759 20 39

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kalina Hryniewicz

Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

6
(95) 759 20 40

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Gajlewicz

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

6
(95) 759 20 40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami Powiatu - z wyłączeniem Terminala w Świecku, w szczególności:

 1. ewidencjonowanie zasobu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
 2. prowadzenie elektronicznej ewidencji nieruchomości w programach MIENIE i UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,
 3. sporządzanie planu i programu wykorzystania zasobu nieruchomości,
 4. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 5. przygotowywanie procedury zbywania i nabywania nieruchomości,
 6. prowadzenie postępowań zmierzających do zbycia nieruchomości, w tym organizowanie przetargów,
 7. przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dot. gospodarowania nieruchomościami, w szczególności na potrzeby Wojewody, Starosty, Zarządu i Rady,
 8. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do oddania nieruchomości w najem dzierżawę, użyczanie, a także obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 9. naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,
 10. sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,
 11. przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych dot. nieruchomości,
 12. przygotowywanie projektów umów dotyczących wykonania prac związanych z zabezpieczaniem nieruchomości przed zniszczeniem i dewastacją,
 13. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 14. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego,
 15. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
 16. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości,
 17. prowadzenie postępowań w sprawie oddawania nieruchomości w trwały zarząd oraz wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości,
 18. zlecanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości,
 19. udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
 20. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości,
 21. zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
 22. przyznawanie na własność działek gruntu przyznanego w dożywotnie użytkowanie,
 23. oddawanie działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za zaopatrzenie emerytalne lub właścicielom zabudowań, które pochodzą z gospodarstwa rolnego,
 24. stwierdzanie przejścia z mocy prawa w trwały zarząd wód oraz gruntów pokrytych wodami,
 25. składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych oraz o wpis w księdze wieczystej,
 26. prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
 27. prowadzenie postępowania związanego z zamianą nieruchomości między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,
 28. prowadzenie postępowania dotyczącego komunalizacji nieruchomości,
 29. przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
 30. podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
 31. występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,
 32. udzielanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.

Załatw sprawę w wydziale (kliknij)

Udostępnij