1) Etap I

Wartość inwestycji - 2.067.943,76 Euro (8.685.363,80 zł wg  1 EU=4,2 zł)

¡   udział PHARE CBC - 1.549.096,67 Euro (6.506.206 zł)

¡   udział własny powiatu - 518.847,09 Euro (2.179.157 zł ) + 22% VAT (479.419 zł)

Wartość inwestycji z podatkiem VAT 22% od udziału własnego : 9.164.782,80 zł.

Dodatkowe koszty inwestycji :

¡   inżynier kontraktu - 317.200,00 zł

¡   dokumentacja przetargowa - 48.800,00 zł

Łączny koszt inwestycji po stronie powiatu - 3.024.576 zł, w tym pozyskane środki z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury  w 2004 i 2005 roku - 1.648.000 zł (faktyczne zaangażowane środki z budżetu powiatu - 1.376.576 zł)

2) Etap II

Wartość inwestycji - 599.733,56 Euro (2.362.218,55 zł )

- udział PHARE CBC - 450.903.33 Euro (1.776.009,02 zł)

- udział własny powiatu - 148.830,23 Euro (586.209,53 zł) + 22% VAT (128.966,10 zł)

Wartość inwestycji z podatkiem VAT 22% od udziału własnego : 2.491.184,65 zł.

Dodatkowe koszty inwestycji :

- inżynier kontraktu - 83.726,16 zł.

W ramach powyższych zadań realizowanych w latach 2005-2006 dokonano przebudowy 16,83 km dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, odwodnienie, oświetlenie miejscowości) oraz wybudowano 4,12 km ścieżek rowerowych.

Zakończona inwestycja w znaczący sposób wpłynęła na poprawę układu komunikacyjnego powiatu, zwiększyła bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz jest istotnym czynnikiem stymulującym rozwój przygranicznego ruchu turystycznego.

Wielkość i zakres wykonanych robót stanowi w skali powiatów jedną z większych inwestycji w kraju. W istotny sposób pokazuje to wielkość udziału zmodernizowanych dróg w całości sieci dróg powiatowych powiatu słubickiego, stanowiący 7,52 % - przy średniej krajowej wynoszącej poniżej 3%. 

Udostępnij