Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

Formularz zgłoszeniowy

Udostępnij