VII sesja 29 marca 2011 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek VII sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 29 marca 2011 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego Nr III/28/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2011 r., na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w 2011 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/26/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Słubickiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 13. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze powiatu za 2010 r.
 14. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 r.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słubicach za 2010 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach i sytuacji na lokalnym rynku pracy za rok 2010 r.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2010 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2010 rok.
 19. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku.
 20. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie sesji.

Udostępnij