Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
Telefon: 95 759 20 10, FAX: 95 759 20 11

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2016 rok.

druk_nr_7_-_sprawozd_zdp.pdf

Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

druk_nr_6_-_sprawozd_z_realizacji_progr_wspolpr_pow_slub__org_pozarz.pdf

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.

druk_nr_5_-_proj_uchw_w_spr_zm_uchw_budz.pdf

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Słubickiego innym instrumentem płatniczym.

druk_nr_4_-_proj_uchw_w_spr_dopuszcz_zapl_podatkow.pdf

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Słubickiego za 2016 rok.

druk_nr_3_-_proj_uchw_w_spr_przyj_rekom_dla_oceny_zasob_pom_spol.pdf

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

druk_nr_2_-_sprawozd_z_dzialaln_zarzadu.pdf

Protokół z sesji Nr XXXVIII/17 z dnia 29 marca 2017 r.

druk_nr_1_-_prot_38.pdf

Przydatne linki

realizacja: Agencja internetowa Go-2-Web