Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
Telefon: 95 759 20 10, FAX: 95 759 20 11

Porządek V sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 24 lutego 2015 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja Zarządu Powiatu Słubickiego o nieruchomościach powiatu zbytych w 2014 roku oraz informacja o zasobie nieruchomości powiatu.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2014 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2014 rok, w tym sprawozdanie z efektów pracy zespołu ds. pieczy zastępczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017.
 10. Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.
autor: Joanna Lipińska
data wstawienia: 16.02.2015 11:59
ostatnio zmienil: Joanna Lipińska
ostatnia aktualizacja: 16.02.2015 11:59

Przydatne linki

realizacja: Agencja internetowa Go-2-Web