Biuro Zarządzania Kryzysowego

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Józef Kłobuch

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

303
(95) 759 20 24

j.klobuch(malpa)powiatslubicki.pl

Mikołaj Jagła

Główny specjalista ds. obronnych i obrony cywilnej

303
(95) 759 20 24

m.jagla(malpa)powiatslubicki.pl

 

Do podstawowych zadań Biura Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. koordynowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Starostwie,
 2. wykonywanie zadań z zakresu obronności, w szczególności:
  1. wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania powiatu oraz dokumentów z tym związanych,
  2. opracowywanie wypisu Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Powiatu Słubickiego,
  3. wykonywanie czynności związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
  4. wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planu akcji kurierskiej oraz przeprowadzanie szkoleń dla obsad,
  5. wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem głównego stanowiska kierowania Starosty Słubickiego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń z elementami stanowiska kierowania,
  6. określanie szczegółowych kierunków działania dla komórek organizacyjnych starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie realizacji zadań obronnych,
  7. wykonywanie i uzgadnianie planów i programów szkolenia obronnego oraz organizowanie tego szkolenia, gier, treningów i ćwiczeń obronnych,
  8. współpraca z organami terenowymi administracji wojskowej,
  9. realizowanie przedsięwzięć na rzecz wojsk sojuszniczych w ramach obowiązków państwa gospodarza (HNS),
 1. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, w szczególności:
  1. wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
  2. udział w koordynowaniu przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez jednostki administracji publicznej i organizacje społeczne działające na terenie powiatu,
  3. realizowanie zadań w zakresie powszechnej samoobrony ludności,
  4. nadzór i koordynacja ćwiczeń w tym ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej, tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej uwzględniając w szczególności skalę występujących zagrożeń,
  5. opracowywanie i bieżąca aktualizacja powiatowego planu obrony cywilnej oraz nadzorowanie i koordynowanie opracowania i uzgadnianie gminnych planów OC,
  6. współudział w koordynowaniu działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych,
  7. współudział w planowaniu zabezpieczenia dóbr kultury i urządzeń użyteczności publicznej przed zagrożeniami,
 1. wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności:
  1. wykonywanie zadań z zakresu planowania cywilnego zapisanych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,
  2. wykonywanie zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Słubickiego ujętych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,
  3. opracowywanie rocznego planu działania w zakresie  zarządzania kryzysowego oraz przygotowywanie, organizowanie ćwiczeń, szkoleń i treningów z zakresu ochrony ludności,
  4. przygotowywanie, opracowywanie i aktualizacja planów z zakresu ochrony ludności,
  5. udział w działaniach związanych z realizacją przedsięwzięć we wszystkich fazach reagowania kryzysowego,
  6. zbieranie i przygotowywanie w oparciu o analizę zagrożeń, informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  7. obsługa administracyjno - biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem zapasowego miejsca pracy dla zespołu,
 1. opracowywanie projektów zarządzeń, wytycznych i zaleceń Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 2. planowanie, sporządzanie i uzgadnianie przedsięwzięć rzeczowo - finansowych przeznaczonych na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności,
 3. wykonywanie zadań w ramach nadzoru nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych powiatu,
 4. przygotowywanie i zapewnienie działania powiatowych elementów wojewódzkiego systemu wykrywania i  alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 5. udział w treningach łączności w ramach radiowych sieci współdziałania i zarządzania Wojewody Lubuskiego oraz zapewnienie łączności w ramach radiowej sieci zarządzania Starosty,
 6. organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
 7. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku siedziby Starostwa,
 8. obsługa administracyjno - biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 9. prowadzenie gospodarki magazynowej Powiatowego Magazynu OC i Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz wykonywanie przedsięwzięć z zakresu utrzymania w pełnej sprawności technicznej sprzętu  i urządzeń będących na ich wyposażeniu,
 10. załatwianie spraw związanych z organizacją imprez masowych,
 11. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 12. współpraca z jednostkami powiatowej administracji zespolonej i innymi jednostkami w zakresie organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

   

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 24.11.2015 11:23
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 10.10.2016 11:28

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3252026