Wydział Spraw Społecznych

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Wojciech Skwarek

Naczelnik

5
(95) 759 20 28

w.skwarek(malpa)powiatslubicki.pl

Wojciech Obremski

Podinspektor ds. promocji powiatu

6
(95) 759 20 29

w.obremski(malpa)powiatslubicki.pl

Arkadiusz Janowski

Podinspektor ds. kultury, sportu i turystyki

6
(95) 759 20 29

a.janowski(malpa)powiatslubicki.pl

Daniel Szurka

pomoc administracyjna

 

Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Społecznych należy: 

 1. przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promujących Powiat,
 2. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu, w tym ich prezentacja na wystawach, targach i imprezach kulturalnych w kraju i za granicą,
 3. organizowanie oraz współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze powiatowym w zakresie kultury, sportu i turystyki,
 4. prowadzenie strony internetowej Powiatu oraz serwisu społecznościowego Facebook w zakresie promocyjno - informacyjnym
 5. prowadzenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej najważniejszych wydarzeń oraz inwestycji realizowanych przez Powiat,
 6. opracowywanie informacji i sprawozdań dot. działań promocyjnych Powiatu,
 7. przygotowywanie informacji o aktualnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych na potrzeby własne oraz w celu udostępniania ich środkom masowego przekazu,
 8. współpraca z mediami, w tym wykonywanie funkcji rzecznika prasowego,
 9. realizacja zadań z zakresu opieki nad zabytkami o zasięgu powiatowym, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz spraw związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
 10. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej,
 11. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 12. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami,
 13. opracowywanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także sporządzanie sprawozdań z realizacji tego programu,
 14. wydawanie pozwoleń w zakresie sprowadzania zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania,
 15. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków oraz obsługą Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy,
 16. współpraca w zakresie realizowanych zadań z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, w szczególności z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Rzepinie oraz Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą „Nasza Chata” w Cybince,
 17. współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną oraz z NZOZ Szpital Powiatowy im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. w zakresie zagadnień zdrowia publicznego,
 18. ustalanie rocznego harmonogramu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,
 19. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie programów zdrowotnych realizowanych na terenie Powiatu,
 20. promocja i ochrona zdrowia,
 21. opracowywanie, monitorowanie oraz aktualizowanie prac studialnych i prognostycznych, w tym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu oraz Planu Rozwoju Lokalnego,
 22. koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną, w tym organizowanie i udział w spotkaniach oraz przedsięwzięciach prowadzonych w ramach porozumień zawartych ze społecznościami lokalnymi innych państw,
 23. zapewnienie tłumaczenia w trakcie spotkań oraz korespondencji i innych materiałów z języka niemieckiego i angielskiego na język polski i odwrotnie - na potrzeby wszystkich komórek organizacyjnych.
 24. koordynowanie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności:
  1. współpraca z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby Radów Prawnych w Zielonej Górze w zakresie wyznaczania adwokatów i radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
  2. sporządzanie projektów umów zlecenia zawieranych z adwokatami i radcami prawnymi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
  3. odbieranie od adwokatów i radców prawnych kart nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczeń wymienionych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a także ich ewidencjonowanie i prawidłowe przechowywanie,
  4. przygotowywanie informacji i analiz oraz materiałów promocyjno-informacyjnych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w celu zamieszczenia na stronie internetowej powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, a także na potrzeby interesantów, Wojewody i innych zainteresowanych podmiotów,
  5. sporządzanie rocznych zbiorczych informacji do Ministra Sprawiedliwości i Wojewody o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
 1. załatwianie spraw związanych z rozpatrywaniem wystąpień podmiotów zajmujących się zawodowo działalnością lobbingową lub podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej,
 2. załatwianie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji, w tym:
  1. przygotowywanie projektów pism w sprawie przekazania petycji do podmiotów właściwych do ich rozpatrzenia,
  2. współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie określenia sposobu rozpatrzenia petycji,
  3. zamieszczanie na stronie internetowej powiatu danych dotyczących petycji, przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji,
  4. przygotowywanie projektów pism w sprawie zawiadamiania podmiotów wnoszących petycje o sposobie ich załatwienia,
  5. coroczne opracowywanie zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim oraz jej zamieszczanie na stronie internetowej powiatu.

   

   

  Załatw sprawę w wydziale (kliknij)

   

autor: Magdalena Jeżak-Tomasik
data wstawienia: 04.03.2015 11:40
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 12.02.2018 08:14

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3298843