Wydział Budżetu i Finansów

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Anna Górska

Skarbnik Powiatu

109
(95) 759 20 16

a.gorska(malpa)powiatslubicki.pl

Edyta Prokopowicz

Główny specjalista ds. księgowych

103
(95) 759 20 33

e.prokopowicz(malpa)powiatslubicki.pl

Alicja Starczewska

Inspektor ds. budżetu i sprawozdawczości

103
(95) 759 20 34

a.starczewska(malpa)powiatslubicki.pl

Edyta Rojna

Podinspektor ds. księgowych

103
(95) 759 20 34

e.rojna(malpa)powiatslubicki.pl

Katarzyna Rybicka

Inspektor ds. wynagrodzeń

103
(95) 759 20 32

k.rybicka(malpa)powiatslubicki.pl

Agnieszka Bieniek-Dobrzyńska

Inspektor ds.  księgowych

4
(95) 759 20 64

Wydział Budżetu i Finansówa.bieniek-dobrzynska(malpa)powiatslubicki.pl

Igor Surawski

Podinspektor ds. księgowych

4
(95) 759 20 64

i.surawski(malpa)powiatslubicki.pl

Do podstawowych zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy:

 1. przygotowywanie materiałów dla Starosty, Zarządu i Rady dot. budżetu Powiatu,
 2. sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie prawidłowego wykonywania budżetu,
 3. przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu,
 4. prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 5. sporządzanie sprawozdawczości finansowo - księgowej,
 6. wykonywanie obsługi finansowo - księgowej Starostwa jako jednostki budżetowej, funduszy oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 7. naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
 8. windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa,
 9. przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji,
 10. opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 11. opracowywanie projektów uchwał organów powiatu zmieniających budżet Powiatu,
 12. przygotowywanie analiz ekonomicznych i prognostyczno - finansowych budżetu powiatu,
 13. analiza wniosków dot. zmiany budżetu składanych przez jednostki podległe,
 14. przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu,
 15. naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego za czas nieobecności pracownika spowodowanej niezdolnością do pracy z uwagi na chorobę i innych świadczeń wynikających z decyzji ZUS,
 16. naliczanie i wypłacanie należności z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło,
 17. sporządzanie list wynagrodzeń przy użyciu oprogramowania finansowo - księgowego,
 18. rozliczanie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeniem zdrowotnym, składką na Fundusz Pracy (w ramach systemu „PŁATNIK”),
 19. prowadzenie indywidualnych kartotek wynagrodzeń, kart zasiłków oraz wydawanie zaświadczeń o zarobkach na żądanie osób zainteresowanych, w tym na druku ZUS Rp-7,
 20. naliczanie i rozliczanie z Urzędem Skarbowym należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzenie całości spraw związanych z obsługą podatku od osób fizycznych,
 21. sporządzanie sprawozdawczości o zatrudnieniu oraz o wynagrodzeniach pracowników - w zakresie wynagrodzeń,
 22. przygotowywanie wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne,
 23. prowadzenie rachunkowości funduszy celowych, w tym również: dokonywanie rozliczeń, windykacja należności, sporządzanie sprawozdań oraz analiz w tym zakresie,
 24. dbałość o terminowe regulowanie zobowiązań oraz ich analiza,
 25. księgowanie dokumentów,
 26. okresowa analiza obsługiwanych kont,
 27. sporządzanie wydruków obrotów i sald,
 28. ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych dot. dochodów Starostwa zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie,
 29. wysyłanie potwierdzeń sald, weryfikacja stanów ewidencyjnych w terminach określonych instrukcją inwentaryzacyjną,
 30. sporządzanie sprawozdań, bilansów jednostkowych oraz innych informacji.
autor: Daniel Szurka
data wstawienia: 18.03.2015 10:10
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 07.02.2018 07:39

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3298798