Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Regina Waszkiewicz

Naczelnik

303
(95) 759 20 44

r.waszkiewicz(malpa)powiatslubicki.pl

Krzysztof Derejsabicz

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

302
(95) 759 20 45

k.derejsabicz(malpa)powiatslubicki.pl

Michalina Ostrowska-Kucza

Inspektor ds. ochrony środowiska

302
(95) 759 20 45

m.ostrowska-kucza(malpa)powiatslubicki.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy:

 1. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych oraz na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 4. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 5. nakładanie obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 6. nakładanie obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania na środowisko lub przywróceniu środowiska do stanu właściwego,
 7. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska i przepisów szczególnych w zakresie objętym właściwością Starosty,
 8. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska oraz występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji,
 9. wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 10. opracowanie i aktualizowanie powiatowego programu ochrony środowiska i opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
 11. wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 12. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 13. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 14. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej,
 15. prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 16. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 17. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji,
 18. wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
 19. wydawanie decyzji dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,
 20. prowadzenie rejestru przetrzymywanych i hodowanych zwierząt podlegających rejestracji,
 21. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenach gminnych,
 22. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem (cofaniem) koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
 23. wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych,
 24. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,
 25. przyjmowanie dokumentacji geologicznych,
 26. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
 27. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 28. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 29. wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji,
 30. wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
 31. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywania chartów rasowych.

 

autor: Rafał Jeżak
data wstawienia: 04.05.2015 11:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 09:09

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3565020