100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim

Projekt nr 1

Powiat Słubicki realizuje projekt pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim” finansowany w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa – termin realizacji od kwietnia 2015 r. do końca czerwca 2016 r. 

Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu słubickiego. 

Projekt jest skierowany do osób bezpośrednio zagrożonych zapadalnością na choroby układu krążenia oraz do ogółu populacji powiatu w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Projekt przyczynia się do poprawy wskaźnika umieralności, gdyż koncentruje się na profilaktyce schorzeń o największym oddziaływaniu na w/w wskaźnik, dla których nie są prowadzone systemowe badania profilaktyczne, bądź ich zasięg jest niewystarczający. W wyniku realizacji projektu powstanie raport epidemiologiczny, znaczna część populacji zostanie poddana badaniom profilaktycznym i pogłębionym lub weźmie udział w programach promocji zdrowia. 

 Całkowita wartość projektu: 2 752 757 PLN

 W tym:

 Wys. wsparcia z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 85%

 Wys. wsparcia z budżetu państwa: 15%

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 25.09.2017 09:55
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 25.09.2017 09:55

Projekt nr 1

Modernizacja dróg powiatowych łączących Ośno Lub. z przejściem granicznym w Kostrzynie nad Odrą.

1) Etap I

Wartość inwestycji - 2.067.943,76 Euro (8.685.363,80 zł wg  1 EU=4,2 zł)

¡   udział PHARE CBC - 1.549.096,67 Euro (6.506.206 zł)

¡   udział własny powiatu - 518.847,09 Euro (2.179.157 zł ) + 22% VAT (479.419 zł)

Wartość inwestycji z podatkiem VAT 22% od udziału własnego : 9.164.782,80 zł.

Dodatkowe koszty inwestycji :

¡   inżynier kontraktu - 317.200,00 zł

¡   dokumentacja przetargowa - 48.800,00 zł

Łączny koszt inwestycji po stronie powiatu - 3.024.576 zł, w tym pozyskane środki z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury  w 2004 i 2005 roku - 1.648.000 zł (faktyczne zaangażowane środki z budżetu powiatu - 1.376.576 zł)

2) Etap II

Wartość inwestycji - 599.733,56 Euro (2.362.218,55 zł )

- udział PHARE CBC - 450.903.33 Euro (1.776.009,02 zł)

- udział własny powiatu - 148.830,23 Euro (586.209,53 zł) + 22% VAT (128.966,10 zł)

Wartość inwestycji z podatkiem VAT 22% od udziału własnego : 2.491.184,65 zł.

Dodatkowe koszty inwestycji :

- inżynier kontraktu - 83.726,16 zł.

 

W ramach powyższych zadań realizowanych w latach 2005-2006 dokonano przebudowy 16,83 km dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, odwodnienie, oświetlenie miejscowości) oraz wybudowano 4,12 km ścieżek rowerowych.

Zakończona inwestycja w znaczący sposób wpłynęła na poprawę układu komunikacyjnego powiatu, zwiększyła bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz jest istotnym czynnikiem stymulującym rozwój przygranicznego ruchu turystycznego.

Wielkość i zakres wykonanych robót stanowi w skali powiatów jedną z większych inwestycji w kraju. W istotny sposób pokazuje to wielkość udziału zmodernizowanych dróg w całości sieci dróg powiatowych powiatu słubickiego, stanowiący 7,52 % - przy średniej krajowej wynoszącej poniżej 3%. 

 

Projekt nr 2

Polsko - Niemieckie Centrum Wspierania - Zawodowego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw  -"Fabryka Młodzieży".

Wartość kontraktu netto: 310.939,62 Euro

Udział Phare: 217.300 Euro

Ostateczny koszt robót brutto - 348.509,96 Euro

 

Projekt realizowany w latach 2004-2005 obejmował adaptację i modernizację budynku warsztatów szkolnych, polegające na przystosowaniu istniejącego obiektu do prowadzenia działalności dwu niezależnych organizacyjnie placówek dydaktycznych tj. działalności szkoły technicznej oraz nowo powstałego Polsko - Niemieckiego Centrum Wspierania - Zawodowego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw  -"Fabryka Młodzieży". Wykonano roboty budowlane, w wyniku których dokonano podziału obiektu nową ścianą w  istniejącym holu wejściowym na całej wysokości budynku, utworzono dwa niezależne wejścia do obiektu oraz przystosowano istniejący układ ścian wewnętrznych do zakładanych funkcji  tj. nowe zaplecza socjalne dla obu szkół, pomieszczenia aktywności  sportowej  dla  uczniów  obu  jednostek  tj. strzelnicy  sportowej  i salki gimnastycznej. W części "Fabryki" utworzono pomieszczenia produkcyjne połączone przejściami z rozsuwanymi wrotami, dodatkowe pomieszczenia biurowe oraz  pomieszczenie  ze  schodami na przeszkloną antresolę przeznaczoną na stanowiska projektowania komputerowego i z widokiem na halę  maszyn. Obiekt został docieplony, odnowiono pomieszczenia - wykonano nowe posadzki, dokonano malowania ścian, całkowicie wymieniono istniejącą stolarkę okienną  i drzwiową  oraz wykonano sufity podwieszane o różnych wysokościach, a także wykonano całkowicie nowe instalacje sanitarne i elektryczne z rozdziałem ich zasilania.

Realizacja przedsięwzięcia była początkiem realizacji kolejnego projektu, którego beneficjentem był Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., polegającego na zakupie maszyn specjalistycznych oraz prowadzeniu kształcenia i szkolenia na kierunkach poszukiwanych na rynku pracy, tj. m.in. mechatronika oraz elektronika systemów telekomunikacyjnych.


W związku z przygranicznym położeniem ważną rolę dla powiatu odgrywa współpraca zagraniczna. Powiat Słubicki współpracuje z powiatami po drugiej stronie Odry, od 2000 roku z Powiatem Marchijsko-Odrzańskim, a od 2005 roku z Powiatem Odra-Szprewa oraz Powiatem Grodzkim Frankfurt nad Odrą. Na mocy porozumień powiaty partnerskie prowadzą wymianę doświadczeń pracowników samorządowych i radnych, współpracują m.in. w zakresie: sportu, kultury i edukacji, ochrony przeciwpożarowej, wspierają kontakty pomiędzy różnymi organizacjami i instytucjami oraz realizują wspólne projekty.

Poniżej przedstawione zostały projekty zrealizowane w latach 2005-2007 z partnerami niemieckimi. Pierwszy z nich został został dofinansowany ze środków przedakcesyjnych Phare CBC, natomiast pozostałe w ramach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA.

 

Projekt nr 3

Kultura i gospodarka. Polsko-niemiecki most współpracy

Całkowity koszt projektu: 17.548,40 Euro

Kwota pozyskana w ramach środków Phare: 13.161,30 Euro

Wkład własny powiatu:

Partnerzy-powiaty niemieckie: Marchijsko-Odrzański oraz Odra - Szprewa

 

W ramach projektu zorganizowano 3 imprezy kulturalne: Przegląd Twórczości Artystycznej Młodzieży w Ośnie Lubuskim w dniu 16 czerwca, Polsko - Niemiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych w Cybince w dniu 25 czerwca oraz podsumowujący obie imprezy Finał Przeglądu Twórczości Artystycznej Młodzieży i Dorosłych w Słubicach w dniu 10 września, połączony z VII Powiatowym Świętem Plonów, którym towarzyszyły Polsko - Niemieckie Targi Gospodarcze.

 

Projekt nr 4

Potencjał turystyczno-przyrodniczy pogranicza

Wartość całkowita projektu: 41 518,72 PLN

Środki EFRR: 31 139,04 PLN

Wkład własny powiatu: 10 379,68 PLN

Partnerzy-powiaty niemieckie: Marchijsko-Odrzański oraz Odra - Sprewa


W ramach projektu odbyła się konferencja pn. "Potencjał turystyczno-przyrodniczy pogranicza", w trakcie której zaprezentowane zostały referaty na temat potencjału turystycznego i strategii rozwoju turystyki Województwa Lubuskiego na lata 2006-2013, potencjału turystycznego i konceptu turystycznego Kraju Związkowego Brandenburgii w kolejnych latach, możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na rozwój turystyki w nowym okresie programowania w latach 2007-2013, a także produktu turystycznego i jego kształtowania ze szczególnym uwzględnieniem regionu transgranicznego.

Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowały się polskie i niemieckie organizacje oraz instytucje zajmujące się promocją i rozwojem turystyki.

W ramach projektu został opracowany i wydany dwujęzyczny album prezentujący walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu Słubickiego oraz powiatów partnerskich: Marchijsko-Odrzańskiego i Odra-Szprewa.

 

Projekt nr 5

Górzyca-Kłopot. Transgraniczny szlak rowerowy Odra-Nysa (Łęgi Odrzańskie)

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 44 394,02 PLN

Środki EFRR: 33 295,52 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 4 439,40 PLN

Wkład własny powiatu: 6 659,10 PLN

 

Przedsięwzięcie składało się z dwóch etapów, tj. oznakowania szlaku rowerowego oraz jego otwarcia zakończonego rajdem rowerowym. W ramach pierwszego etapu oznakowano 60 kilometrów szlaku rowerowego biegnącego w przeważającej części wałem przeciwpowodziowym, wzdłuż Odry. Na ww. odcinku ustawiono m.in. pięć trójjęzycznych tablic (jedną z nich Powiat Słubicki otrzymał w ramach projektu pn. "Szlak rowerowy Odra-Nysa", który był realizowany po stronie niemieckiej), które zawierają m.in. mapę przebiegu całego szlaku, walory turystyczno -przyrodnicze poszczególnych odcinków szlaku, zdjęcia najciekawszych miejsc oraz zjawisk, a także inne przydatne turyście informacje. W ramach projektu posadowione zostały również znaki kierunkowe szlaku oraz znaki kierujące turystę do najciekawszych miejsc znajdujących się w pobliżu szlaku.  Imprezą towarzyszącą podczas rajdu była wystawa organizacji i instytucji zajmujących się promocją turystyki.

 

Projekt nr 6

Współdziałanie bez barier. Transgraniczne zawody sportowo -pożarnicze

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 38 034,30 PLN

Środki EFRR: 28 525,73 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa - 3 803,43 PLN

Wkład własny powiatu: 5 705,15 PLN

W ramach projektu odbyły się transgraniczne zawody sportowo - pożarnicze dla ochotniczych straży pożarnych, w których udział wzięły 23 drużyny, w tym 4 drużyny kobiece, z Powiatu Odra - Szprewa, miasta Frankfurt nad Odrą oraz Powiatu Słubickiego. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.Zawodom towarzyszyła wystawa sprzętu pożarniczego. Jedną z atrakcji była również prezentacja polskich i niemieckich samochodów strażackich, w której zaprezentowały się 32 pojazdy pożarnicze.

W ramach projektu wydany został także 32-stronicowy niemiecko-polski biuletyn informacyjny podsumowujący dotychczasową współpracę straży pożarnych z partnerskich powiatów.

 

Projekt nr 7

Tradycja  i  nowoczesność. Przedsięwzięcie transgraniczne

Całkowite wydatki kwalifikowane: 37 150,00 PLN

Środki EFRR: 27 862,50 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 3 715,00 PLN

Wkład własny powiatu: 5 572,50 PLN

 

Projekt miał charakter wielowątkowy. W pierwszej części odbyło się m.in. transgraniczne święto plonów, w trakcie którego zaprezentowano typowe obrzędy związane z tą uroczystością. W ramach przedsięwzięcia odbyła się również wystawa wieńców dożynkowych oraz przegląd twórczości artystycznej zespołów regionalnych.

W ramach imprezy towarzyszącej zorganizowana została wystawa firm
oraz organizacji zajmujących się na codzień rolnictwem, ogrodnictwem oraz przetwórstwem.  

W trakcie drugiej części przedsięwzięcia pn. "Ocaleni - 10 lat po wielkiej wodzie" instytucje oraz jednostki z Polski i Niemiec odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową, przygotowały wystawę pn. " PowódĹş - wczoraj i dziś", w ramach której zaprezentowany został sprzęt ochrony przeciwpowodziowej użyty przed dziesięcioma laty i sprzęt używany obecnie oraz wystawę fotograficzną dotyczącą powodzi i sposobów jej zapobiegania.

 

Do tej pory Powiat korzystał nie tylko ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lecz również z innych zewnętrznych Ĺşródeł. Poniżej zaprezentowane zostały projekty zrealizowane dzięki częściowemu ich dofinansowaniu w ramach innych programów, w tym m.in. programów rządowych.

 

Projekt nr 8

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Powiatu Słubickiego

Całkowity koszt projektu: 73.041,23 PLN

Kwota dofinansowania: 58.432,99 PLN

Wkład własny - 14.608,24 PLN

 

Wprowadzenie systemu monitoringu we wszystkich powiatowych jednostkach oświaty w Powiecie Słubickim wpłynęło korzystnie na poprawę bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkół.

Wykaz szkół i placówek objętych programem "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach":

  1. Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta, ul. Bohaterów Warszawy 3, 69-100 Słubice, koszt całkowity: 14.431,80 PLN;
  2. Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych, ul. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, koszt całkowity: 14.779,00 PLN;
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, koszt całkowity: 14.431,80 PLN;
  4. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Rzepińska 8, 69-220 Ośno Lubuskie, koszt całkowity: 14.619,63 PLN;
  5. Zespół Szkół Technicznych im. inż. T. Tańskiego, ul. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, koszt całkowity: 14.779,00 PLN.

Projekt nr 9

Wymiana windy z przystosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach

Całkowity koszt projektu: 187.758,00 PLN

Dofinansowanie ze środków PFRON: 125.558,00 PLN

Środki własne: 62.200,00 PLN.

Celem przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych była wymiana, zakup i montaż dĹşwigu szpitalnego, tzw. windy, przystosowanego do obsługi przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Umożliwi to tym osobom szybką, sprawną i bezpieczną komunikację w obiekcie szpitala.

Ponadto realizacja niniejszego projektu jest jednym z punktów przyjętej w SP ZOZ w Słubicach polityki wyrównywania szans oraz ma zagwarantować pacjentom bezpieczne i godne warunki pobytu. Jednocześnie wymiana windy spowoduje zmniejszenie kosztów jej eksploatacji, jak również podniesienie standardu pobytu i leczenia w szpitalu oraz dostosowanie go w tym zakresie do wymogów Unii Europejskiej.

 

Projekt nr 10

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1249F Cybinka-Jerzmanice jako alternatywa na dojazd do autostrady A2"

Beneficjent: Powiat Słubicki,

Partnerzy: Gmina Cybinka, Powiat Sulęciński

Całkowita wartość projektu: 15,9 mln zł

Kwota dofinansowania ze środków LRPO: 13,5 mln zł

Głównym celem do którego osiągnięcia zmierza Inwestor poprzez realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest: poprawa dostępności komunikacyjnej powiatów słubickiego i sulęcińskiego sprzyjająca rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu.

Po przebudowie droga stanowić będzie istotny element regionalnego układu komunikacyjnego tworząc bezpośredni dojazd z kierunku Zielonej Góry do umiejscowionego w Rzepinie wjazdu na autostradę A-2.

Zakres rzeczowy: przebudowa drogi powiatowej nr 1249F Cybinka - Sądów - Radzików -Jerzmanice w km 0+955 - 14+635 o łącznej długości 13,680 km.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 07 maja 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 30.06.2010 r.

 

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje:

1) zmianę parametrów szerokości drogi z 4m do 6m na odcinku 5,77 km i ułożenie warstw z betonu asfaltowego (SMA),

2) przebudowę 3 przepustów drogowych pod jezdnią,

3) ustawienie barier sprężystych na przepustach,

4) odtworzenie istniejących rowów drogowych i wykonanie nowych,

5) wykonanie odwodnienia drogi w miejscowościach Sądów i Radzików,

6) wykonanie z kostki brukowej betonowej 3629,5m2 chodnika oraz czterech zatok autobusowych w miejscowościach Sądów i Radzików,

7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym odcinku drogi.

autor:
data wstawienia: 25.03.2016 11:24
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 13:33

Projekt nr 11

"Chcę być samodzielny. Wyposażenie i modernizacja wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata
w Cybince"

Beneficjent: Powiat Słubicki

Całkowita wartość projektu: 2,6 mln zł

Kwota dofinansowania ze środków LRPO: 2,21 mln zł

Głównym celem, do którego osiągnięcia zmierza Inwestor poprzez realizację niniejszego przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności województwa, a także podniesienie standardów życia Lubuszan, poprzez poprawę jakości usług instytucji pomocy społecznej w wyniku wyposażenia i modernizacji wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nasza Chata"
w Cybince.

Placówka realizuje zadania Powiatu przewidziane dla placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej i placówki wsparcia dziennego, w zakresie zapewnienia opieki i wychowania, dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz w zakresie tworzenia
i wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie, wynikające z ustawy regulującej pomoc społeczną.

Placówka Wielofunkcyjna "Nasza Chata" zapewnia czterdzieściorgu podopiecznym całodobową ciągłą opiekę i wychowanie, ale przede wszystkim poprzez stworzenie warunków zbliżonych do występujących w rodzinie naturalnej ma przygotować młodego człowieka do samodzielnego życia.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia, które Powiat Słubicki realizował w latach 2007-2009, została podpisana w dniu 10 lipca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Słubicach.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 07.08.2009.

 

Zakres rzeczowy obejmował: przystosowanie pomieszczeń budynku Strażnicy Straży Granicznej na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej poprzez utworzenie 4 aneksów mieszkalnych.

Zadanie inwestycyjne, które przyczyniło się do zmiany użytkowania budynku straży granicznej na cele placówki wielofunkcyjnej, zostało zrealizowane w 3 etapach. Obejmowały one prace na zewnątrz obiektu, wewnątrz, a także elementy przebudowy - zostały dobudowane dwie zamknięte klatki schodowe.

Pierwszy etap robót budowlanych obejmował następujące działania:

-wykonanie elewacji zewnętrznej: ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm; malowanie tynków zewnętrznych;

-wymiana stolarki okiennej oraz odnowienie elementów towarzyszących;

-wymiana elementów drzwiowych: drzwi płytowe o szerokości umożliwiającej wychowankom niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się z zewnątrz do obiektu;

-prace dachowe: odwodnienie stropodachu - rynny i rury spustowe z PCV; pokrycie stropodachu - papą termozgrzewalną,

-wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie opaski wokół budynku szerokości 50cm z kostki betonowej polbruk.

W drugim etapie realizacji projektu roboty budowlane obejmowały w szczególności:

-wykonanie kotłowni i zmianę systemu centralnego ogrzewania na gazowe wraz z montażem pieca c.o.;

-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią gazową;

-montaż instalacji solarnej;

-przebudowę części pomieszczeń w sutenerze na pomieszczenia gospodarcze oraz na parterze i I piętrze na pomieszczenia mieszkalne dla wychowanków;

-przebudowę części pomieszczeń na parterze na pomieszczenia administracyjne;

-wykonanie instalacji gazowej, zimnej i ciepłej wody oraz instalacji sanitarnej.

Przedmiotem trzeciego etapu robót związanych z przystosowaniem części budynku na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasza Chata", było w szczególności:

- wykonanie instalacji elektrycznej;

- instalacji ochrony przeciwporażeniowej;

- instalacji połączeń wyrównawczych;

- instalacji telewizji użytkowej;

- instalacji systemu oddymiania;

- instalacji piorunochronnej;

- instalacja przeciwprzepięciowej;

- oświetlenie zewnętrzne.

W ramach ww. etapu wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zostały wykonane następujące roboty ogólnobudowlane (m.in. tynkarskie i posadzkowe):

1. Ściany: wymalowanie farbą lateksową i farbą emulsyjną (4 806,76 m2) w pomieszczeniach sanitarnych, pralniach, kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach porządkowych, na ścianach położone zostały płytki ceramiczne.

2. Sufity: wyrównane zostały płytami gipsowo- kartonowymi.

3. Posadzki: wykonanie nowych podłóg i posadzek.

Placówka została wyposażona w nowe środki trwałe: sprzęt komputerowy, szafka pod kserokopiarkę, kserokopiarkę, książki, zestawy wypoczynkowe - wersalki, meble, sprzęt RTV i AGD, oświetlenie, art. papiernicze, art. gospodarstwa domowego, zegary, lustra, wieszaki, rowery, art. aportowe, gry planszowe.

W ramach realizowanego projektu prowadzone były działania promocyjne, do których zaliczyć można m.in.: stworzenie strony internetowej placówki, produkcja filmu reklamowego przedstawiającego m.in. uroczyste otwarcie placówki oraz życie codzienne wychowanków, ogłoszenia o wdrażanym projekcie w prasie oraz telewizji regionalnej.

 

 

Wyposażenie i modernizacja wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata w Cybince
Wyposażenie i modernizacja wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata w Cybince
Wyposażenie i modernizacja wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata w Cybince
Wyposażenie i modernizacja wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata w Cybince
Uroczyste otwarcie placówki
Uroczyste otwarcie placówki
Uroczyste otwarcie placówki
Uroczyste otwarcie placówki
autor:
data wstawienia: 25.03.2016 11:24
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 13:34

Projekt nr 12
"Nowoczesny szpital. Poprawa jakości i dostępności do usług specjalistycznych dla Lubuszan z zachodniej części województwa"

Beneficjent: Powiat Słubicki

Całkowita wartość projektu: 2,56 mln zł

Kwota dofinansowania ze środków LRPO: 2,18 mln zł

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości i dostępności do publicznych usług medycznych poprzez modernizację
i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach, natomiast jednym z celów szczegółowych jest wzrost atrakcyjności placówki jako miejsca hospitalizacji mieszkańców regionu.

Zakres rzeczowy: modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego oraz pomieszczeń sutereny pod potrzeby działu rehabilitacji medycznej (fizykoterapii) polegającej na remoncie i przebudowie pomieszczeń poprzez wykonanie robót ogólnobudowlanych, a także zakup urządzeń medycznych, w tym m.in. aparatu stacjonarnego RTG, aparatu zębowego z wywoływarką
i aparatu USG.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 28 maja 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 20.08.2009.

 

Projekt obejmuje:

1) prace dostosowawcze w Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym, w ramach których wykonano następujące rodzaje prac: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, wykonanie izolacji, posadzek oraz okładzin ścian, a także wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz roboty tynkarskie i malarskie;

2) prac dostosowawcze w Dziale Rehabilitacji, w ramach których wykonano następujące rodzaje prac: wykonanie hydroizolacji (izolacja ścian zewnętrznych, izolacja ścian wewnętrznych, izolacja posadzki, ścianki działowe, sufit), montaż instalacji sanitarnych (instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod- kan., instalacja wentylacji - mechanicznej) oraz instalacji elektrycznej;

3) zakup następującego sprzętu medycznego oraz wyposażenia: zestawu RTG, aparatu RTG trzyłóżkowego, automatycznej ciemni RTG, aparatu RTG stomatologicznego do zdjęć zębowych, wywoływarki stomatologicznej, aparatu USG (4D, kolor doppler, 4 głowice), negatoskopu 4-klatkowego, systemu kontroli jakości, lasera ze skanerem z automatycznym pomiarem odległości i wielkości pola zabiegowego, aparatu do terapii zimnem CO2 w wersji przenośnej z kompletem dysz (2 szt.) oraz elektronicznym wskaĹşnikiem temperatury pracy (2 szt.), przenośnej diatermii krótkofalowej, wózka do diatermii, ramienia do aplikatora okrągłego, kabla do diatermii, aplikatora okrągłego o śr. 14 cm do diatermii, kuchni parafinowej, urządzenia do ćwiczeń w podwyższeniu, stołu rehabilitacyjnego 2-częściowego z elektryczną zmianą wysokości leżyska, fotela do ćwiczeń oporowych dolnych, przyrządu do ćwiczeń samowspomaganych z oporem stawów skokowych, tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem, stołu rehabilitacyjnego z elektryczną regulacją wysokości, toru do nauki chodzenia z przeszkodami, schodów rehabilitacyjnych, rotora wolnostojącego do ćwiczeń kończyn dolnych, rotora do ćwiczeń oporowych kończyn górnych, rotora do ćwiczeń oporowych barku, parawanu, parawanów podwójnych, dwukanałowego stymulatora z 11 rodzajami prądów, zespolonego rotora kończyn dolnych i górnych, urządzenia do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych z wykorzystaniem oporu, jednogłowicowego aparatu do terapii ultradĹşwiękowej z jedną głowicą dwuczęstotliwościową, monitora płodu ciąży pojedynczej oraz monitora płodu ciąży bliĹşniaczej.

4) działania promocyjne polegające na:

a) zamieszczeniu ogłoszeń w prasie o realizowanym projekcie,

b) wykonaniu i zamontowaniu tablic informacyjnych w budynku szpitala, a następnie po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tablic pamiątkowych,

c) wykonaniu i przyklejeniu na zakupiony sprzęt nalepek informujących o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej,

d) sporządzeniu i umieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Słubickiego informacji o realizacji projektu.

modernizacja i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach
modernizacja i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach
modernizacja i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach
modernizacja i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów SP ZOZ w Słubicach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów SP ZOZ w Słubicach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów SP ZOZ w Słubicach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów SP ZOZ w Słubicach
autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 25.03.2016 13:34
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 13:34


Powiat Słubicki pozyskał również środki pozabudżetowe na realizację innych zadań inwestycyjnych i zrealizował dwa przedsięwzięcia w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Jego celem było wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. Poniżej przedstawiono krótki opis inwestycji zrealizowanych w ramach ww. programu.


Projekt nr 13
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1229F na odcinku Słubice - Nowy Lubusz

Całkowita wartość projektu:  2 600 000 PLN

Dofinansowanie w ramach programu: 1 300 000 PLN

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 650 000 PLN

Wkład Gminy Słubice: 650 000 PLN

 

Decyzja o realizacji inwestycji jest wynikiem współpracy Powiatu Słubickiego i Gminy Słubice przy uwzględnieniu opinii i potrzeb mieszkańców miejscowości Nowy Lubusz oraz innych podmiotów. Obecnie istniejąca droga nr 1299F nie spełnia standardów ruchu drogowego i uniemożliwia dobrą komunikacje z istniejącą siecią dróg. Droga powiatowa nr 1299F będąca przedmiotem projektu stanowi z jednej strony drogę dojazdową do drogi krajowej nr 31 relacji Słubice-Kostrzyn n/Odrą-Szczecin a z drugiej strony stanowi jako jedyny w gminie Słubice dojazd do dużego odcinka wałów przeciwpowodziowych przy rzece Odrze. Stanowi ona również dojazd do ciągu ścieżek rowerowych przebiegających po wale przeciwpowodziowym, co wpływa pośrednio na rozwój turystyki.

Uroczyste otwarcie drogi
Uroczyste otwarcie drogi
Uroczyste otwarcie drogi
Uroczyste otwarcie drogi
autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 25.03.2016 13:35
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 29.03.2016 07:46

Projekt nr 14

Remont drogi powiatowej nr 1252F na odcinku Urad - Świecko

Całkowita wartość projektu:  600 000 PLN

Dofinansowanie w ramach programu: 300 000 PLN

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 300 000 PLN

Remont ww. drogi ma na celu poprawienie stanu technicznego nawierzchni. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia poprawi szorstkość nawierzchni, zamknie nieszczelności i zahamuje dalszą destrukcję nawierzchni. Remont nie wpłynie na zmianę żadnego
z parametrów drogi.

Droga powiatowa nr 1252F, łącząca cztery miejscowości: Świecko, Rybocice, Kunice i Urad, jest z jednej strony drogą dojazdową
do drogi krajowej nr 29 Słubice-Zielona Góra, z drugiej zaś strony łączy się w miejscowości Urad z drogą wojewódzką nr 134.

Droga w przypadku wystąpienia utrudnień ruchu stanowi również drogę alternatywną do drogi krajowej nr 29. W razie wystąpienia zagrożenia powodziowego jest drogą dojazdową, która docelowo prowadzi do koryta rzeki Odry.

Droga powiatowa użytkowana jest również przez turystów, ponieważ przebiega po niej szlak pn. "Górzyca-Kłopot. Transgraniczny szlak rowerowy Odra-Nysa (Łęgi Odrzańskie)", który prowadzi od Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy do Muzeum Bociana Białego w Kłopocie.

Kolejny projekt przedstawiony poniżej realizowany był przez Powiat Słubicki w ramach programu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt nr 15

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Słubicach

Koszt całkowity projektu: 429.358,78 PLN

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa: 200 000 PLN

Projekt znalazł się w wykazie beneficjentów zakwalifikowanych do programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w 2009 roku". 

Realizowane przedsięwzięcie polega na budowie, na terenie działki użytkowanej przez Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem ogólnie dostępnego i bezpłatnego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słubickiego.

Boisko będzie miało następujące wymiary płyty: 22 x 44 m. W ramach płyty boiska przewiduje się lokalizację:

1) boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m,

2) boiska do piłki siatkowej o wymiarach 9 x 18 m,

3) boiska do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,77 m,

4) dwóch boisk w układzie poprzecznym przewidzianych do gry w koszykówkę.

Nawierzchnia boiska wykonana będzie z trawy syntetycznej na podbudowie dynamicznej, przeznaczonej dla boisk wielofunkcyjnych. Dodatkowo planuje się wykonanie wokół płyty boiska chodnika (obejścia) z betonowej kostki brukowej ułatwiającej poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Technicznych w Słubicach
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Technicznych w Słubicach
Boisko wielofunkcyjne przy ZST w Słubicach
Boisko wielofunkcyjne przy ZST w Słubicach
Uroczyste otwarcie boiska
Uroczyste otwarcie bosika
autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 25.03.2016 13:35
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 13:36

Projekt nr 16 

Dbamy o środowisko. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie słubickim

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu: 3 918 594,07 PLN

Dofinansowanie w ramach LRPO: 3 330 804,95 PLN

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 587 789,12 PLN

 

Poprzez planowane prace termomodernizacyjne zostanie osiągnięty następujący cel bezpośredni projektu: zoptymalizowanie gospodarki cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Słubickiego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska wraz z pozyskaniem energii ze Ĺşródeł odnawialnych.

Projekt zakłada też osiągnięcie celu pośredniego: poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej prowadzonych przez Powiat Słubicki poprzez inwestycje termomodernizacyjne.

 

Powiat Słubicki planuje przeprowadzić termomodernizację w trzech obiektach oświatowych administrowanych przez powiat:

1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach (ul. Niepodległości 23) - zakres prac:

a) Ocieplenie dachu warstwą styropianu twardego z papą o grubości 14 cm na powierzchni 1300 m2, oraz o grubości 17 cm na powierzchni 220m2 (nad salą gimnastyczną). W sumie do wykonania 1520 m2 ocieplenia.

b) Ocieplenie ścian podłużnych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 1297,7 m2 ocieplenia.

c) Ocieplenie ścian szczytowych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 686,9 m2 ocieplenia.

d) modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.

e) Wymiana zewnętrznych przewodów przesyłowych na odcinku węzeł ZEC-szkoła.

f) Wymiana okien o łącznej powierzchni 24,50 m2.

g) Montaż instalacji solarnej na dachu budynku po byłej kotłowni lub kuchni dla celów podgrzewu c.w.u.

2. Internat Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach ul. Sienkiewicz 28 - zakres prac:

a) Ocieplenie stropodachu nad częścią A i B warstwą ekofibru o grubości 20 cm. Do wykonania 1650 m2 ocieplenia.

b) Ocieplenie ścian podłużnych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 1727,7 m2 ocieplenia.

c) Ocieplenie ścian szczytowych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 406,9 m2 ocieplenia.

d) Modernizacja kotłowni wraz z wymianą zewnętrznych przewodów przesyłowych.

e) Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.

f) Montaż instalacji solarnej na dachu kotłowni lub kuchni dla celów podgrzewu c.w.u.

g) Wymiana okien i drzwi o łącznej powierzchni 116,67 m2.

3. Warsztaty Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach ul. Paderewskiego 23 - zakres prac:

a) Ocieplenie dachu warstwą twardego styropianu o grubości 17 cm. Do wykonania 1668 m2 ocieplenia.

b) Ocieplenie ścian podłużnych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 1066,80 m2 ocieplenia.

c) Ocieplenie ścian szczytowych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 798 m2 ocieplenia.

d) Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.

e)Wymiana okien, drzwi i bram o łącznej powierzchni 376,59 m2.

 

Projekt wpisuje się w cele główne i szczegółowe dla Priorytetu III i Działania 3.2 LRPO 2007-2013 w zakresie efektywnego wykorzystywania energii, minimalizacji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza oraz wykorzystania energii ze Ĺşródeł odnawialnych. Przedsięwzięcie planowane do realizacji znalazło się w kolejnym rozszerzeniu Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i decyzją Zarządu Województwa otrzyma dofinansowanie w ramach ww. programu.

W ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" w 2009 roku złożono dwa wnioski na inwestycje, których realizacja nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania w 2010 roku. Główne założenia do ww. projektów przedstawione zostały poniżej.

autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 25.03.2016 13:37
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 13:41

Projekt nr 17

 

Remont drogi powiatowej  nr 1253F w Kunowicach na odcinku - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 137 do przejazdu kolejowego w Kunowicach

Całkowita wartość projektu:  1 542 600 zł

Dofinansowanie w ramach programu: 771 300 zł

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 385 650 zł

Wkład Gminy Słubice: 385 650 zł

 

Obecnie istniejąca droga nr 1253F nie spełnia standardów ruchu drogowego i uniemożliwia dobrą komunikacje z siecią dróg w powiecie, gminie i drogą wojewódzką nr 137. Fatalny stan drogi jest m.in skutkiem nadmiernej eksploatacji ruchu pojazdów przewożących towary ze stacji towarowej PKP w Kunowicach oraz przewożenia ciężkich materiałów budowlanych w wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych szlaku kolejowego Warszawa - granica Państwa.

Remont drogi w zdecydowany sposób poprawi komfort, bezpieczeństwo oraz czas dojazdu służb odpowiedzialnych za likwidację i usuwania skutków zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

Z remontowanej drogi będzie korzystało około 550 mieszkańców miejscowości Kunowice oraz turyści i klienci podmiotów gospodarczych.

autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 25.03.2016 13:37
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 13:41

Projekt nr 18 Drogi św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim - stworzenie transgranicznego systemu oznakowania i informacji

Projekt, którego beneficjentem wiodącym jest Inicjatywa Pracy Letschin, został współrealizowany przez partnerów niemieckich, tj.  Powiat Marchijsko-Odrzański, Powiat Odra-Szprewa, Powiat Grodzki Frankfurt nad Odrą, Stowarzyszenie Turystyczne Pojezierze Odra-Szprewa, a także przez partnerów polskich, tj. Powiat Sulęciński oraz Powiat Słubicki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. wyznaczenie przebiegu szlaku św. Jakuba, zakup tzw. małej infrastruktury turystycznej, tj. m.in. tablic informacyjnych, które posadowione zostaną  w miejscowościach najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym, tablic kościelnych,  znaków kierunkowych szlaku, a także wiat, ławek oraz kompletów ławek wraz ze stolikami. Do innych elementów w ramach realizacji projektu zaliczyć można m.in. stworzenie i bieżącą aktualizację strony internetowej, wykonanie i posadowienie tablic oraz innych elementów szlaku, a także wydanie foldera informacyjnego.

Celem ogólnym projektu, którego wartość całkowita opiewa na kwotę ok. 595.000 Euro (z tego ok. 50.000 Euro to wartość przypadająca na Powiat Słubicki), jest utworzenie systemu oznakowania i informacji dla reaktywowanego szlaku św. Jakuba, tworzącego efekty synergii z zabytkowymi budowlami, kościołami i klasztorami i nawiązującego do europejskiego dziedzictwa kulturowego w połączeniu z historią religii, narodu i regionu. W ramach realizowanego projektu utworzony zostanie system oznakowania i informacji prezentujący szlak św. Jakuba jako transgraniczny produkt markowy.

 

Długość szlaku to około 326 km

po polskiej stronie 114 km:

- Powiat Sulęciński 55 km,

- Powiat Słubicki 59 km,

po stronie niemieckiej 212 km:

- Powiat Märkisch - Oderland - 84 km,

- Powiat Oder - Spree - 100 km,

- Stadt Frankfurt (Oder)  - 28 km

Uroczyste podpisanie porozumienia
Przebeig szlaku
Przykładowe umeblowanie
Przykładowe umeblowanie
Przykładowe oznakowanie szlaku
Przykładowe oznakowanie szlaku
Przykładowe oznakowanie szlaku
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Projekt nr 19 Bez granic.Transgraniczna konferencja nt. potencjału turystyczno-przyrodniczego Środkowego Nadodrza

Powiat Słubicki wraz z partnerem niemieckim - miastem na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą-  zrealizował w okresie od 24 września 2011r. do 30 grudnia 2011r. projekt transgraniczny  pn. " Bez granic. Transgraniczna konferencja nt. potencjału turystyczno-przyrodniczego Środkowego Nadodrza". Celem projektu było przedstawienie oraz popularyzacja potencjału turystycznego   i przyrodniczego Środkowego Nadodrza wśród mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza oraz polsko-niemieckich projektów transgranicznych w dziedzinie turystyki, jako modelowych projektów pogłębiania współpracy polsko-niemieckiej.

Pierwszym krokiem w ramach realizacji projektu było ogłoszenie konkursu fotograficznego  pn.  "Perełki Środkowego Nadodrza" dla mieszkańców Powiatu Słubickiego oraz mieszkańców    Frankfurtu nad Odrą i okolic.   

W  ramach konkursu pasjonaci fotografowania z Polski i z Niemiec uwiecznili na fotografiach piękno natury oraz  miejsca atrakcyjne dla turystów w obszarze Środkowego Nadodrza. Ze zdjęć laureatów zorganizowana została wystawa podczas konferencji nt. potencjału turystyczno - przyrodniczego Środkowego Nadodrza w dniu 6 paĹşdziernika 2011r. Konferencja była kolejnym krokiem w ramach realizacji projektu. Podczas konferencji prelegenci z Polski i z Niemiec przedstawili potencjał turystyczno-przyrodniczy Środkowego Nadodrza oraz wymienili doświadczenia w zakresie realizacji projektów transgraniczych w dziedzinie turystyki.

W celach promocji potencjału turystyczno - przyrodniczego Powiatu Słubickiego w ramach projektu stworzony został również wirtualny spacer po Powiecie Słubickim, podczas którego zwiedzający poznają bliżej potencjał gmin tworzących Powiat Słubicki. Spacer dostępny jest zarówno w języku polskim jak i w języku niemieckim.

autor:
data wstawienia: 25.03.2016 12:22
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 12:22

Projekt nr 20

Remont drogi powiatowej nr 1257F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 137 do miejscowości Smogóry

Całkowita wartość projektu: 1 680 000 tys. zł

Dofinansowanie w ramach programu: 840 000 tys. zł

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 420 000 zł

Wkład Gminy Słubice: 420 000 zł

Droga powiatowa nr 1257F będąca przedmiotem projektu stanowi z jednej strony drogę dojazdową do drogi wojewódzkiej nr 137 relacji Słubice - Ośno Lubuskie - Sulęcin - Międzyrzecz, a z drugiej strony stanowi dojazd miejscowości Smogóry, Smogóry Wieś i poprzez Lubień do granicy powiatu a dalej do Wystoku w Powiecie Sulęcińskim. W związku z powyższym droga ma charakter nie tylko lokalny ale i regionalny. Remont drogi w zdecydowany sposób poprawił komfort, bezpieczeństwo oraz czas dojazdu służb odpowiedzialnych za likwidację i usuwania skutków zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. Średni dobowy ruch na drodze zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami wynosi 1228 poj./doba. Z remontowanej drogi drogi będzie korzysta około 600 mieszkańców miejscowości Smogóry i Smogóry Wieś oraz turyści i klienci podmiotów gospodarczych.

autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 25.03.2016 13:42
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 13:42

Projekt nr 21

Nowe czasy - nowe zagrożenia - wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego.   

Celem projektu było utworzenie wspólnej, sepcjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Słubickiego, a także mieszkańców powiatów  z Niemiec położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą, tj. Powiatu Odra-Szprewa i Powiatu Marchijsko-Odrzańskiego.  W ramach projektu grupa strażaków z Powiatu Słubickiego oraz z powiatów partnerskich z Niemiec wzieła udział w szkoleniach specjalistycznych, w ramach których strażacy zapoznali się ze sprzętem oraz procedurami i technikami ratowniczymi, które wykorzystywane są w ratownictwie wysokościowym. Poprzez udział w szkoleniach  strażacy nabyli umiejętności i uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności ratowniczych na wysokościach.

Projekt był realizowany od stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.  Zwieńczeniem obu kursów  był pokaz nabytych umiejętności w zakresie ratownictwa wysokościowego, który odbył się w Słubicach.

 

Całkowita wartość projektu: 15 569,00 euro

Wysokość wsparcia z EFRR: 13 233, 65 euro

Wkład własny powiatu: 2 335,35 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1556, 90 euro

 

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Projekt nr 22

Powiat Słubicki, Starostwo Powiatowe w Słubicach zrealizował w okresie od 1 czerwca do 31 paĹşdziernika 2012 r.  projekt pn. "Transgraniczne wędkowanie w Powiecie Słubickim. Integracja, Ekologia, Sport i Edukacja".

Partnerem projektu był Landesanglerverband Brandenburg e.V. (Krajowy Związek Wędkarski Brandenburgii- stowarzyszenie zarejestronwane) a współorganizatorem Koło PZW nr 2 w Słubicach.

 

Projekt, którego celem było rozpowszechnienie sportu wędkarskiego wśród mieszkańców pogranicza polsko - niemieckiego oraz zintegrowanie środowiska wędkarskiego z Polski i z Niemiec, skierowany było zarówno do osób ze środowiska wędkarskiego działających na pograniczu polsko-niemieckim oraz do amatorów wędkarstwa, którzy chcieli rozpocząć swoją przygodę z wędkowaniem    i wspólnie spędzić czas na łonie natury.

W ramach projektu zorganizowano następujące zawodów wędkarskie:

- 1.07.2012 r. - zawody spinningowej ,

- 15.07.2012 r. -  spławikowe zawody wędkarskie,

- 26.08.2012 r. -  zawody wędkarskie dla rodzin oraz grup koleżeńskich

                           (zawody będą mieć charakter pikniku rodzinnego)

- 08.09.2012 r. -  zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

- 16.09.2012 r. - zawody spławikowo-gruntowe

 

projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu "Pro Europa Viadrina" oraz budżetu państwa.  

 

Całkowita wartość projektu: 10 547,05 euro

Wysokość wsparcia z EFRR: 8 964,99 euro

Wkład własny powiatu: 1 582,06 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 054,71 euro

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Poznajmy się - Transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych

Projekt nr 23  

Powiat Słubicki, Starostwo Powiatowe w Słubicach, zrealizowało projekt pn. "Transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych". Partnerem projektu było stowarzyszenie SchlaubemĂźndung Odertal e.V.

 

Celem projektu było zintegrowanie przedstawicieli III sektora poprzez udział w transgranicznym pikniku, który odbył się w dniu 1 września 2012 r. w miejscowości Sądów.

 

Podczas pikniku przedstawiciele III sektora  dokonali prezentacji swoich stowarzyszeń oraz uczestniczyli w wieli atrakcjach przygotowanych przez organizatora, które miały na celu zapoznanie się oraz integrację III sektora z pogranicza polsko - niemieckiego.

 

 

Wysokość wsparcia z EFRR: 8 964,99 euro

Wkład własny powiatu: 1 582,06 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 

1 054,71 euro

autor:
data wstawienia: 25.03.2016 11:33
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 11:33

Poznajmy się - II transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych

Projekt 24

Powiat Słubicki, Starostwo Powiatowe w Słubicach, zrealizował projekt pn. "Poznajmy się - II Transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych". Partnerem projektu było stowarzyszenie Slubfurt e.V.  Celem projektu było zintegrowanie przedstawicieli III sektora poprzez udział w transgranicznym pikniku, który odbył się w dniu 15 czerwca 2013 r. w miejscowości Górzyca w Powiecie Słubickim.

Podczas pikniku przedstawiciele III sektora wzięli udział w tematycznej dyskusji pn. "Jak lokalnie budować dobro wspólne" oraz zorganizowali szereg przedsięwzięć, w  których udział wzięli również mieszkańcy Powiatu Słubickiego. W ramach projektu odbyły się jesienią 2013 r. spotkania z przedstawicielami III sektora, którzy wzięli udział w pikniku w celu wypracowania koncepcji na projekt na lata kolejne.

 

 

Wysokość wsparcia z EFRR: 7949,20 euro

Wkład własny powiatu:  2649,75 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1059,90 euro

autor:
data wstawienia: 25.03.2016 11:36
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 20.04.2016 08:23

II Transgraniczne Zawody Wędkarskie w Powiecie Słubickim

Projekt nr 25

Celem projektu było rozpowszechnienie sportu wędkarskiego wśród mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego oraz zintegrowanie środowiska wędkarskiego z Polski i z Niemiec poprzez organizację zawodów wędkarskich i wspólne spędzenie czasu na łonie natury.

Projekt skierowany był zarówno dla osób ze środowiska wędkarskiego działających na pograniczu polsko-niemieckim oraz do wszystkich osób zamieszkujących obszar przygraniczny, które chcą rozpocząć przygodę z wędkarstwem. W ramach projektu rozegrane zostały zawody wędkarskie w pięciu kategoriach.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu "Pro Europa Viadrina" oraz budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 9 824,00 euro

Wysokość wsparcia z EFRR: 7 368,00 euro

Wkład własny powiatu: 2 456,00 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 982,40 euro

autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 25.03.2016 12:39
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 13:16

Poznajmy się - III Transgraniczny pikniki wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych

Projekt nr 26

Już po raz trzeci Powiat Słubicki zrealizował projekt mający na celu szeroko pojęta integrację przedstawicieli III Sektora, którzy działają na pograniczu polsko - niemieckim. Głównym przedsięwzięciem w ramach projektu był piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych, który odbył się  w dniu 7 czerwca na placu przed ratuszem w Ośnie Lubuskim. 

 Projekt zakończono w miesiącu wrzesień 2014 r.

 Partner Projektu: 

 Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e.V.

 

Całkowita wartość projektu: 9 366,00 euro

Wysokość wsparcia z EFRR: 6 087,90 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 936,60 euro

Wkład własny powiatu:  3 278,10 euro

autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 25.03.2016 12:48
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 13:20

Dobry Zawód - dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim

Projekt nr 27

Powiat Słubicki uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. został jednym z dziewięciu beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w ramach Działania 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie  4.2.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.  

W ramach otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych Powiat Słubicki rozpoczął realizację projektu pn. "Dobry Zawód - dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim". W ramach projektu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych (ZSER) w Słubicach trwały roboty budowlane w pomieszczeniach, w których powstała pracownia architektury krajobrazu oraz w pełni wyposażona pracowania gastronomiczna ze stanowiskami egzaminacyjnymi dla zawodu Technik żywienia.   Z pracowni korzystają uczniowie ZSER oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach. W ramach projektu przewidziano również zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla  Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach dla zawodu Technik Ekonomista.

W ramach projektu wyremontowano również halę warsztatową  w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach, w której w ramach projektu powstała w pełni wyposażona pracownia samochodowa, w której uczniowie kształcą się w zawodzie  technik pojazdów samochodowych.

Realizacja projektu przewidziana była na lata 2013 - 2014.

Całkowita wartość projektu - 2 790 631,68 PLN

Dofinansowanie z EFRR (85%) - 2 306 473,62 PLN

Wkład własny - 407 024,76 PLN   

autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 25.03.2016 12:54
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 13:49

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim

Projekt nr 28

Powiat Słubicki zrealizował w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim” 

Celem głównym projektu było zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu identyfikowanej grupie 40 gospodarstw domowych z terenu Powiatu Słubickiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub z powodu niepełnosprawności. Powiat Słubicki w ramach realizacji ww. projektu nabył 100 zestawów komputerowych (typu All-in-One) z oprogramowaniem (60 zestawów przekazano 3 jednostkom oświatowym oraz 40 zestawów przekazano dla wybranych użytkowników domowych).

Koszty całkowite projektu:   523 514,74 PLN

W tym:

Środki z EFRR:                   85% 

Środki z budżetu Państwa:  15% 

autor:
data wstawienia: 25.03.2016 11:22
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 25.03.2016 12:55

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3581861